بحران جهانی محیط زیست و چالش های ساختاری در نظام بین الملل

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه روابط بین الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی و دکترای روابط بین الملل دانشگاه تهران

2 فارغ التحصیل دکترای روابط بین الملل، دانشگاه تهران

10.29252/piaj.2022.225988.1203

چکیده

بحران محیط‌زیست جهانی در قالب افزایش دمای کره زمین، جنگل‌زدایی و افزایش تولید آلوده‌کننده‌های صنعتی در سه دهه اخیر در صدر نشست‌های چندجانبه قدرت‌های درحال‌توسعه و توسعه‌یافته بوده است. به باور بسیاری از محققان و سیاستمداران کاهش دمای زمین به میزان یک و نیم درجه به حفظ تنوع اقلیم جهانی کمک می‌کند. اقدام هماهنگ در چارچوب پذیرش تعهدات چندجانبه در قالب پذیرفتن سهم در کاهش آلوده‌کننده‌های محیط‌زیست مهمترین راه حل قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی در نشست‌های کیوتو 1997، پاریس 2015 و  گلاسکو 2021 بوده است. با توجه افزایش میانگین دمای کره زمین و شکست نسبی تعهدات قدرت‌های صنعتی در فاصله گیری از انتشار آلاینده‌های شیمیایی این سوال مورد بررسی قرار گرفته است که چالش‌های ساختاری پیش روی دولت‌ها جهت مهار بحران‌های زیست‌محیطی جهانی چیست که منجر به عدم موفقیت آنها در دستیابی به اهداف زیست‌محیطی از جمله کاهش انتشار آلاینده‌ها بوده است؟ در پاسخ به سوال پژوهش و با استفاده از روش توصیفی- تبیینی این فرضیه مطرح شده که مهمترین دلایل ساختاری عدم اجرای توافقات چندجانبه زیست‌محیطی شکاف ادراکی در حوزه‌های علمی و سیاسی، ضعف در اجرای برنامه‌های زیست‌محیطی ملی و انسداد و انحصار در منابع مالی و فناورانه توسط قدرت‌های بزرگ می‌باشد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Global Environmental Crisis and Structural Challenges in the International System

نویسندگان [English]

 • Rahim Baizidi 1
 • Amir Abbasi Khoshkar 2
1 Head of International Relations Department at the Institute for Strategic Research and Phd from the University of Tehran
2 PhD in International Relations, University of Tehran
چکیده [English]

The global environmental crisis in the form of global warming, deforestation and increased production of industrial pollutants in the last three decades has been at the forefront of multilateral summits of developing and developing powers. Many analysts and politicians believe that one-and-a-half degree decrease in global temperature will help the preservation of the global climate diversity. Coordinated action within the framework of accepting multilateral commitments in the form of undertaking a share in reducing environmental pollutants has been the most critical solution introduced by the world powers at the 1997 Kyoto, 2015 Paris and 2021 Glasgow summits. Due to the increase in the average temperature of the Earth and the relative failure of the previous commitments of industrial powers in distancing themselves from the emission of chemical pollutants, the present essay raises the following question that what reasons contributed to the non-fulfillment of environmental obligations by the developed and developing powers? In response to this question, this hypothesis can be presented that the most prominent reasons for non-implementation of multilateral environmental agreements are the perceptual gap in the scientific and political fields, the weakness in the implementation of national environmental programs, and finally the obstruction and monopoly of financial and technological resources. It also should be noted that the current essay uses the descriptive-analytical research method; a method in which independent influential variables are examined and how their influence is explained.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Global Environmental Crisis
 • Climate Change
 • International System
 • Multilateralism
 • Structural Challenges
 •  

   

  منابع

  • امین منصور، جواد (1388)، رویکردهای بین‌المللی در برخورد با منابع طبیعی و محیط‌زیست، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و سوم، شماره3، پاییز.
  • امین منصور، جواد (1398)، رابطه بین حقوق بشر و محیط‌زیست در پرتو تحول در روابط بین‌الملل، سیاست خارجی، سال سی و سوم، شماره1، بهار.
  • بایزیدی، رحیم (1400)، استراتژی‌های بخشی و رژیم‌های ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچری آمریکا در نظم‌سازی جهانی و منطقه‌ای. فصلنامه سیاست جهانی، دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 36، تابستان 1400، صفحه 31-60. https://dx.doi.org/10.22124/wp.2021.19713.2843
  • پیری، مهدی (1397)، تاملی بر آثار حقوقی الحاق جمهوری اسلامی ایران به توافقنامه پاریس در خصوص تغییرات اقلیمی، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره48، شماره4، زمستان.
  • ترابی، قاسمی (1389)، محیط‌زیست از منظر واقع‌گرایی، لیبرالیسم و بوم گرایان افراطی (با تاکید بر پروتکل کیوتو) ، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و چهارم، شماره 3، پاییز.
  • زارع، علی (1398)، دیپلماسی محیط‌زیست در پرتو همگرائی بین‌المللی؛ رهیافتی موثر در نیل به سوی حقوق بین‌الملل توسعه پایدار، علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، دوره بیست و یکم، شماره 9، آذرماه.
  • قوام، عبدالعلی (1384)، سیاست بین‌الملل و رویکرد زیست‌محیطی، حقوق و سیاست، دوره 7، شماره 14.
  • Adharyu,Achyuta (2021), Namrata Kala, and Nyshadham Anant.. “Management and Shocks to Worker Productivity.” Journal of Political Economy.
  • Austin,Wes. (2019), “School Bus Emissions, Student Health and Academic Performance.” Economics of Education Review, 70.
  • Baklanov,Zhang (2020), Advances in air quality modeling and forecasting. Glob. Transit. 2.
  • Banzhaf, H (2019), Environmental Justice: Establishing Causal Relationships.” Annual Review of Resource Economics, 11(1).
  • Bedi, Arjun (2021), Particle Pollution and Cognition: Evidence from Sensitive Cognitive Tests in Brazil.” Journal of the Association of Environmental and Resource Economists, 8(3).
  • Brysse,K (2013), Climate change prediction: Erring on the side of least drama? Glob. Environ. Chang.
  • Chang,Tom (2019), “The Effect of Pollution on Worker Productivity: Evidence from Call Center Workers in China.” American Economic Journal: Applied Economics, 11(1).
  • Deryugina, Tatyana (2019), The Mortality and Medical Costs of Air Pollution: Evidence from Changes in Wind ” American Economic Review, 109(12).
  • Foszcz, Dariusz (2021), Models of Air Pollution Propagation in the Selected Region of Katowice, Atmosphere,12.
  • Hammond,J.K (2018), Multi-scale modeling of urban air pollution: Development and application of a Street-in-Grid model (v1.0) by coupling MUNICH (v1.0) and Polair3D (v1.8.1). Geosci. Model Dev.
  • Hasiang,Solomon (2019), The Distribution of Environmental Damages.” Review of Environmental Economics and Policy, 13(1).
  • He, Jiaxiu (2019), “Severe Air Pollution and Labor Productivity: Evidence from Industrial Towns in China.” American Economic Journal: Applied Economics, 11(1).
  • Huang,Jiekun (2020), Pollution and Performance: Do Investors Make Worse Trades on Hazy Days?” Management Science.
  • Huete,M.D (2017), Air quality analysis in the European union. Pol. J. Environ. Stud. 26.
  • Krebs,Benjamin (2021), Air Pollution, Cognitive Performance, and the Role of Task Proficiency.” SSRN Working Paper – October.
  • Leggett, J.A and Lattanzio , R.K.,(2017), Climate Change: Frequency Asked Questions About the 2015 Paris Agreemnt, In: Miller Shirley(ed.) The 2015 Paris Agreement on Climate Change, Nova Science Publishers, Inc
  • Martinho, Vid (2016), Energy consumption across European Union farms: Efficiency in terms of farming output and utilized agricultural area. Energy. 103.
  • Nichol,Bilal (2020), Air pollution scenario over China during COVID-19. Remote Sens. 12.
  • Paul, Kimberly (2019), Ambient Air Pollution, Noise, and Late-Life Cognitive Decline and Dementia Risk.” Annual Review of Public Health, 40(1).
  • Piechota,G (2021), Biomethane in Poland—Current status, potential, perspective and development. Energies. 14.
  • Pilarski,G (2020), Energy consumption across European Union farms: Efficiency in terms of farming output and utilized agricultural area. Energy. 11.
  • Rani,N (2018), Air pollution index trend analysis in Malaysia, 2010–2015. Pol. J.Environ. Stud. 27.
  • Roth, Sefi (2020), The Effect of Indoor Air Pollution on Cognitive Performance: Evidence from the UK.” Mimeo.
  • Schikowski, Tamara (2020), The role of air pollution in cognitive impairment and decline.” Neurochemistry International, 136.
  • Shehab, MA (2019), “Effects of short-term exposure to particulate matter air pollution on cognitive performance.” Scientific reports, 9(1).
  • Slater,T (2020), Ice-sheet losses track high-end sea-level rise projections. Nat. Clim. Chang, 10.
  • Smid, Claire (2020), Toward a Science of Effective Cognitive Training.” Current Directions in Psychological Science, 29(6).
  • Tubiello,N (2013), The FAOSTAT database of greenhouse gas emissions from agriculture. Environ. Res. Lett.8.
  • Wielgosinski,G (2020), Smog Episodes in Poland, Atmosphere,11.
  • Xiaoju,Li (2021), Overviewing the air quality models on air pollution in Sichuan Basin,China, see to: https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0045653520337000?token=268280411FA29365323B2740172540D1E7C1AD55965B621CCD014478ECD23228187849EA5298C119163C441288D10462&originRegion=eu-west-1&originCreation=20211130082413
  • Yu,X (2020), Effects of land urbanization on smog pollution in China: Estimation of spatial autoregressive panel data models. Land. 9.