خروج امریکا از افغانستان؛ بازتاب استراتژی بازموازنه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

'گروه علوم سیاسی، چالوس، دانشگاه ازاد اسلامی، چالوس، ایران

10.29252/piaj.2022.224020.1139

چکیده

خروج امریکا از افغانستان مؤلفه‌ای مهم از بازگشت واشنگتن به استراتژی «بازموازنه» است، استراتژی که بر بسیج منابع در مناطق حیاتی جدید دلالت دارد. بازتوزیع قدرت در نظام بین‌الملل، امریکا را به بازتعریف منبع تهدید (از تروریسم به هژمونیک‌گرایی قدرت‌ها) و کانون تهدید (عمدتاً از آسیای غربی به آسیای شرقی) واداشته است. صعود چین طی سه دهه گذشته به اصلی‌ترین چالش هژمونی امریکا در آسیا-پاسیفیک تبدیل شده است. افزون‌براین، روسیه به‌واسطه گسترش‌گرایی استراتژیک در اروپا و ایران به‌دلیل فعال‌گرایی منطقه‌ای و هسته‌ای در خاورمیانه نیز چالش‌های هژمونی امریکا محسوب می‌شوند. پرسش اصلی آن است که امریکا برپایه چه اهداف و دلایل استراتژیک به خروج از افغانستان مبادرت کرده است؟ فرضیه آن است که دلیل و هدف اصلی که امریکا را به خروج از افغانستان برانگیخته، مواجهه موقعیت هژمونیک آن با افزایش نفوذ چین به‌عنوان بالاترین اولویت و سپس روسیه و درنهایت ایران است. هدف مقاله، آن است تا خروج امریکا از افغانستان را درچارچوب بازموازنه‌سازی تحلیل کند که مستلزم شناخت متغیرهای بین‌المللی و متضمن ارزیابی پیامدهای منطقه‌ای بازموازنه‌سازی ازمنظر امریکا است. روش تحقیق از نوع توصیفی، تحلیلی است و براساس رهیافت ساختاری و نظریه نورئالیسم تهاجمی، بازتاب سیاست بازموازنه امریکا در خروج از افغانستان تبیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

US withdrawal from Afghanistan; Reflection of Rebalancing Strategy

نویسنده [English]

  • Soleimani pourlak
Department of Political Science, Chalous, Islamic Azad University, Chalous, Iran
چکیده [English]

The US withdrawal from Afghanistan is an important component of Washington's return to ”rebalancing” which implies the mobilization of resources in new sensitive areas. The redistribution of power in the international system has led the US to redefine the source of threat (from terrorism to the hegemony) and the focus of threat (mainly from West to East Asia). China's rise over the past three decades has become a major challenge to US hegemony in the Asia-Pacific. Russia is also a challenge to US hegemony due to its strategic expansionism in Europe and Iran due to its regional and nuclear activism in the Middle East. The main question is what goals did motivate the US to withdraw from Afghanistan? The hypothesis is that the main reason and goal of the US to withdraw from Afghanistan is the continuation of its hegemonic position against increasing Chinese influence as the highest priority, then Russia and Iran. The purpose of this paper is to analyze the US withdrawal from Afghanistan in the context of rebalancing. The research method is descriptive-analytical and explains the reflection of the US rebalancing on withdrawal from Afghanistan in the framework of structuralism approach and the theory of aggressive neorealism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Afghanistan
  • US
  • Rebalancing
  • Hegemony
  • Taliban