درآمدی بر مفهوم حکمرانی شبکه‌ای؛ مطلوبیت‌ها و چالش‌ها

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

«حکمرانی شبکه‌ای» هم به عنوان استعاره‌ای برای توصیف رشد مسایل پیچیده، مجزاشدن فزاینده جامعه و پلی برای عبور از مرزهای بخشی به کار رفته و هم به عنوان پاسخی از سوی سیاستگذاران به پویایی تعاملات محیط تغییر یافته سیاستی عمل می‌کند. این پژوهش قصد دارد تا با بررسی مفهوم حکمرانی شبکه‌ای و کارکردهای آن، به بیان مزیت‌ها و مطلوبیت آن به عنوان یک رویکرد تحلیلی برای توصیف و تبیین سیاست‌های عمومی و عملکرد دولت بپردازد. به این منظور ضمن معرفی سه شکل عام و کلاسیک حکمرانی یعنی سلسله مراتب، بازار و شبکه؛ ویژگی‌های هر یک را برشمرده و در نهایت مطلوبیت‌های شکل شبکه‌ای حکمرانی بیان می‌شود. چارچوب حکمرانی شبکه‌ای پذیرفته است که سیاست‌های عمومی دیگر تنها بوسیله دولت تدوین نمی‌شوند بلکه شبکه‌ای از ارتباطات میان بازیگران مختلف مانند سیاستمداران، بوروکرات‌ها، شرکت‌های خصوصی، گروه‌های فشار و شهروندان تعیین‌کننده آنها هستند. البته حکمرانی شبکه‌ای با چالش‌هایی همچون مدیریت مطلوب شبکه، دموکراتیک بودن، پاسخگویی و تنظیم ارتباطات روبه‌رو است. این پژوهش با معرفی چارچوب‌هایی مثل فراحکمرانی و استراتژی‌های ترکیبی هدایت و خودتنظیمی، راهکارهایی برای رویارویی با این چالش‌ها معرفی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An introduction to the concept of network governance; Desires and Challenges

نویسنده [English]

  • Ali Khajeh Naeini
چکیده [English]

"Network governance" has been used both as a metaphor to describe the growth of complex issues, the increasing segregation of society and a bridge across sectoral boundaries, and as a response by policymakers to the dynamics of interactions in a changed policy environment. This study intends to examine the concept of network governance and its functions, to express its advantages and desirability as an analytical approach to describe and explain public policies and government performance. To this end, while introducing three general and classical forms of governance, namely hierarchy, market and network; The characteristics of each are listed and finally the desirability of the shape of governance networks is expressed. The network governance framework recognizes that public policy is no longer formulated solely by the government but is a network of connections between various actors such as politicians, bureaucrats, private companies, pressure groups and citizens. Of course, network governance faces challenges such as good network management, democracy, accountability, and communication regulation. This study introduces frameworks such as supra-governance and combined strategies of leadership and self-regulation, and introduces solutions to address these challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Network governance
  • Metagovernance
  • self-regulation
  • governance
  • democracy
  • network management