مدرنیته سیاسی در دولت های نهم و دهم

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پژوهش حاضر تلاش دارد با تأکید بر مدرنیته سیاسی، عملکرد و سیاست‌گذاری‌های دولت نهم و دهم در حوزۀ حقوق سیاسی شهروندی را با روش تحلیلی- توصیفی و صرفاً با تأکید بر حقوق سیاسی شهروندی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. بر این اساس، سؤال اصلی این پژوهش این است که سیاست‌گذاری‌های حقوق سیاسی شهروندی دولت نهم و دهم در حوزه مدرنیتۀ سیاسی چگونه قابل تبیین است؟ فرض ما در پاسخ به این سؤال، چنین است که سیاست‌گذاری‌های دولت نهم و دهم، در جهت تضعیف حقوق سیاسی شهروندی و گسترش جامعه توده‌وار قرار دارد. نتایج بررسی‌ها نشان داد که در دولت نهم و دهم تضعیف و تحدید حقوق سیاسی شهروندی منجر به اضمحلال و فروپاشی تمایزات و تفکیکات مد نظر مدرنیته سیاسی شده است که حاصل آن گسترش دخالت دولت، تضعیف جامعه مدنی و استقرار نوعی اقتدارگرایی، عدم پاسخ­گویی و شفافیت دولت و درنهایت تعمیق هر چه بیش­تر ویژگی‌های جامعه توده‌وار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Political in the Hisoriography of Motahhar Ibn Tahir al-Maqdisi

نویسندگان [English]

 • Masoud Ghafari
 • Fariba Tarjoman
Tarbiat Modarres University
چکیده [English]

The present research tries to analyze the policy of the ninth and tenth government in the field of political rights of citizenship, with an emphasis on political modernity, by analytical-descriptive method and with emphasis on citizenship political rights. Accordingly, the main question of this research is that the policy making of the political rights of citizens of the ninth and tenth governments in the field of political modernity can be explained? Our assumption, in response to this question, is that the policies of the ninth and tenth governments are aimed at weakening the political rights of citizenship and the expansion of mass society. The results of the survey showed that in the ninth and tenths of the government, the weakening and limitation of the political rights of citizenship led to the collapse and disintegration of the distinctions and divisions of contemporary political modernity, which resulted from the expansion of government interference, the weakening of civil society and the emergence of a kind of authoritarianism, lack of accountability and transparency of the state and finally, the deepening of the features of the mass society has become more and more.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Political Modernization
 • Political Rights of Citizenship
 • Mass Society
 1. احمدی، بابک. (1373). مدرنیته و اندیشه انتقادی، تهران: نشر مرکز.
 2. آرنت، هانا. (1366). توتالیتاریسم، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر ثالث.
 3. افضلی، رسول؛ حسام، مهدی. (1389). حقوق شهروندی در ایران، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، دورۀ آذر و دی. شماره 279-280.
 4. اسپنسر، هربرت و دیگران. (1384). توتالیتاریسم، ترجمه هادی نوری، تهران: پردیس دانش.
 5. امیر احمدی، هوشنگ. (1381). جامعه سیاسی: جامعه مدنی و توسعه ملی، چاپ سوم، تهران: نشر نقش و نگار.
 6. بشیریه، حسین. (1374). جامعه‌شناسی سیاسی: نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی، تهران: نشر نی.
 7. بشیریه، حسین. (1385). دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران دوره جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر نگاه معاصر.
 8. پوچی، جان فرانکو. (1380). تکوین دولت مدرن، ترجمه بهزاد باشی، تهران: نشر آگه.
 9. باربیه، موریس. (1383). مدرنیته سیاسی، ترجمه عبدالوهاب احمدی، تهران: انتشارات اگه.
 10. بدیع، برتران. (1376). توسعه سیاسی، ترجمه احمد نقیب زاده، تهران: نشر قومس.
 11. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1378). ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش.
 12. جهانگیر، منصور. (1395). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر دوران.
 13. چاندوک، نیرا. (1377). جامعه مدنی و دولت، ترجمه فریدون فاطمی و وحید بزرگی، تهران: نشر مرکز.
 14. خستو، رحیم. (1390). شریعتی: مدرنیته سیاسی و انقلاب اسلامی، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، زمستان، شمارۀ هفدهم.
 15. دهشیری، محمدرضا. (1377). مقاله جمهوریت و شعارهای انقلاب، همایش جمهوریت و انقلاب اسلامی، کیهان اندیشه، 79.
 16. سعیدی، محمدرضا. (1381). موانع رشد و گسترش نهادهای غیردولتی در ایران، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
 17. سلطانی عربشاهی، حسین. (1383). مدیریت توسعه، تهران: انتشارات استادی.
 18. لیپسیت. مارتین. (1383). دایره المعارف دموکراسی، ترجمه کامران خانی و نورالله مرادی، تهران: وزارت امور خارجه.
 19. متقی زاده، محسن. (1380). سازمان‌های غیردولتی نهادی برای سازمان‌دهی مشارکت در جامعه مدنی، تهران: وزارت کشور.
 20. معدل، منصور؛ کمالی، سید مجید. (1385). اسلام و مدرنیته سیاسی؛ مقدمه‌ای بر آسیب‌شناسی تاریخی
 21. فرهنگ و سیاست جوامع اسلامی، خردنامه همشهری، اردیبهشت، شماره 2، 48 تا 50.
 22. ب) منابع انگلیسی
 23. Arendt, Hana. (1951). Totalitarianism and the Social Sciences, New Yurok: Meridian Books.
 24. Tusalem, Rollin F. (2007). A Boon or a Bane? The Role of Civil Society in Third- and Fourth- Wave Democracies, International Political Science Review, Vol. 28, No3, PP. 361-386.
 25. Erlbaum. (2016). what are political rights?, 17 July, available on: Source: NewsDay Zimbabwe. ZimSitRep.
 26. Farzanegan, Mohammad Reza. (2009). Macroeconomic of populism in Iran. Available on: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/15546/
 27. Janos Ki. T. (1998). citizenship and civil society: A frame work of Rights and obligations in liberal Traditional and social Democratic Regime.
 28. Kornhauser. William. (1959). the politics of mass society, International library of sociology and social reconstruction, Publisher: University of Michigan...
 29. Marshall. T. H. (1994). Citizenship and social class, Cambridge: Pluto press.
 30. Shils. E. (1962). The Theory of Mass Society, New York: Free Press.
 31. ج) منابع الکترونیکی
 32. آزادی احزاب در دولت روحانی و احمدی‌نژاد، 30 آبان 1392: https://www.khabaronline.ir
 33. انتخابات برگزارشده در ایران،12 آبان 1396: www.moi.irl
 34. تفاوت دولتی که احمدی‌نژاد از خاتمی تحویل گرفت با آنچه به روحانی تحویل داد، 15 تیر 92: www.entekhab.ir
 35. تفاوت رویکرد دولت احمدی‌نژاد و روحانی درباره احزاب،22 مرداد 1395: www.khabaronline.ir
 36. سازمان‌های مردم‌نهاد در دولت نهم و دهم، 1 تیر 1387www.donya-e-eqtesad.com
 37. گزارش فارس از انتخابات ریاست جمهوری و شهر و روستا، 9 اردیبهشت 1392: www.farsnews.com/newstext
 38. رزاقی، سهراب، ایران: خطر نابودی سازمان‌های مستقل، 4 آوریل 2011: www.amnesty.org
 39. محمدی، الهه، خوب و بد «یارانه احزاب» خطر دولتی شدن پیشِ پای احزاب، 13 اسفند 1395: www.khabaronline.ir
 40. مردم‌سالاری «تخلفات نفتی دولت قبل را بررسی می‌کند»، 7 بهمن 1395: www.mardomsalari.net
 41. وزارت کشور، معاونت امور سازمان‌های مردم‌نهاد، آئین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی. فصل دوم: http://portal2.moi. ir