الگوی‌ حکمرانی‌ خوب‌ و‌ توسعه‌ی‌ اقتصادی‌ در‌ ایران‌ و‌ ترکیه (2006 تا 2017)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

در عصر جدید و با تحولات فکری و فنی، راهبری امور اقتصادی نیز مورد تغییر و تحول قرار گرفته است و بر نقش همزمان دولت و جامعه در توسعه‌­ی اقتصادی تأکید می­‌شود. بدین­سان، از سوی نهادهای بین­‌المللی الگوی حکمرانی خوب مطرح می‌شود که ساختار، شاخص­‌ها و ترتیبات نهادی و اجتماعی این الگو بر توسعه‌­ی اقتصادی تأثیرگذار است. در سال‌های 2006-2017 که مصادف با دوره­‌ی حزب عدالت و توسعه در ترکیه و ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد و روحانی در ایران است، طبق آمارهای نهادهای بین‌المللی، شاخص‌های اقتصادی در دو کشور تفاوت دارند. با توجه به این پیش­‌زمینه به­‌نظر می­‌رسد مقوله‌­ی حکمرانی در دو کشور بر این موضوع تأثیرگذار است. بنابراین، سؤال اصلی این مقاله این است که نقش الگوی حکمرانی خوب در توسعه‌­ی اقتصادی ایران و ترکیه در دوره‌­ی مورد اشاره چگونه است؟ یافته­‌های این پژوهش نشان می‌دهد که وضعیت شاخص‌های حکمرانی خوب موجب بهبود و یا سقوط شاخصه‌ای اقتصادی در دو کشور و همچنین در قیاس با یکدیگر در دوره­ای معین می­‌شود. بنابراین، این مقاله با روشی تحلیلی–توصیفی و رویکردی مقایسه‌ای و با تکیه بر آمارهای مراجع بین‌المللی، به نقش حکمرانی خوب در توسعه­‌ی اقتصادی ایران و ترکیه می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


 1. الف) منابع فارسی
 2. استوار، مجید. (1397). نهادهای فراگیر و توسعه در نظام جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علمی–پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی، 12 (45)، زمستان.
 3. انتخابی، نادر. (1392). دین، دولت و تجدد در ترکیه، تهران؛ انتشارات هرمس.
 4. پوریان، محمدتقی. (1392). علل ثبات و بی‌ثباتی سیاسی در ایران بعدازجنگ (1392- 1368)، پایان‌نامه دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی.
 5. پیران، پرویز. (1382). سیاست اجتماعی، توسعه‌ی اجتماعی و ضرورت آن در ایران (نقد و بررسی سند کپنهاک)، فصلنامه رفاه اجتماعی، 3 (10)، تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی.
 6. جلالیان، عسگر. (1396). کارآمدی مجلس شورای اسلامی و راهکارهای ارتقای آن در حقوق داخلی، فصلنامه راهبرد، 26 (82)، بهار.
 7. حاتمی، عباس. (1389). الگوی آونگی: چارچوبی برای تحلیل اقتصاد سیاسی ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی، 13 (2)، تابستان.
 8. حیدری، نصرالله. (1395). نقش و جایگاه سازمان‌های مردم‌نهاد در مشارکت سیاسی در دوره‌های ریاست جمهوری خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی، فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی، شماره 36، پاییز.
 9. خلج منفرد، ابوالحسن. (1395). اقتدارگرایی اردوغان و حزب عدالت و توسعه و پیامدهای آن در ترکیه، فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر، 7 (4)، زمستان.
 10. رضایی، علیرضا. (1392). سیاست خارجی دولت روحانی تعامل سازنده در چارچوب دولت توسعه‌گرا، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌الملل، شماره 15، تابستان.
 11. زاهدی، نساء. (1397). اقتصاد سیاسی ترکیه، فصلنامه جامعه‌شناسی سیاسی جهان اسلام، شماره 12، بهاروتابستان (220-1).
 12. شورجی، حافظ. (1395). رویکرد توسعه‌ای دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران (۱۳76-۱۳92)، پایان‌نامه دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی.
 13. شیرخانی، محمدعلی. (1390). سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی؛ بررسی مقایسه‌ای ایران و کره جنوبی، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 41 (2)، تابستان.
 14. عجم اوغلو، دارون؛رابینسون، جیمز. (1392). چرا کشورها شکست می‌خورند؟ سرچشمه‌های قدرت، فقر و غنای کشورها، ترجمه پویا جبل عاملی و محمدرضا فرهادی، تهران: دنیای اقتصاد.
 15. قلی پور، رحمت‌الله. (1383). نقش دولت در حکمرانی خوب، پایان‌نامه دکتری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.
 16. قهرمان پور، رحمان. (1388). آسیا ویژه مسائل ترکیه؛ اصلاحات اقتصادی در ترکیه و چالش‌های پیشرو، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌الملل ابرار معاصر تهران.
 17. کفیلی، وحید. (1396). تأثیر حکمرانی خوب بر رابطه‌ی بین توسعه‌ی مالی و رشد اقتصادی، مجله اقتصادی، سال هفتم و هشتم، مهر و آبان و آذر.
 18. گارینه، کشیشیان؛ سهیلی، سهیل. (1395). آثار سیاست دولت بر توسعه اقتصادی ترکیه و ادغام آن دراقتصادجهانی (2017-1990)، فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست جهانی، 8 (1)، بهار.
 19. محمدزاده، یوسف؛ حکمتی فرید، صمد؛ شریفی، المیرا. (1396). تأثیر اندازه‌ی دولت بر حکمرانی خوب و عملکرد اقتصادی درکشورهای منتخب، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی.
 20. محمودی، امیر. (1396). حکمرانی مطلوب؛ سازوکار ایجاد توانمندی در تحقق توسعه، فصلنامه سیاست جهانی، شماره 4، زمستان.
 21. مسعودنیا، حسین؛ عالیشاهی، عبدالرضا. (1397). کودتای 15 جولای 2016 ترکیه بر اساس نظریه شکاف‌های اجتماعی، فصلنامه دولت پژوهی، 4 (61)، زمستان.
 22. مقدس، اعظم. (1394). تحلیل تطبیقی تثبیت دموکراسی، مطالعه‌ی موردی ایران و ترکیه 2009 -1980، پایان‌نامه دکتری گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس.
 23. موثقی، احمد. (1397). زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی موج دوم توسعه نئولیبرال ترکیه، فصلنامه سیاست، 48 (3)، پاییز.
 24. میرترابی،‌ سعید. (1389). مسائل توسعه جهان اسلام، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
 25. نظری، علی‌اشرف. (1395). حکمرانی حزب عدالت و توسعه و آینده‌ی شکاف‌های اجتماعی در ترکیه، فصلنامه مطالعات راهبردی، 19(73)، پاییز.
 26. هوشمند، داریوش. (1398). رابطه‌ی توسعه و کیفیت حکمرانی از منظر اقتصاد سیاسی (مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران)، فصلنامه علمی-پژوهشی علوم سیاسی.
 27. ب) منابع انگلیسی
 28. Adham, Khaled. (2005). Globalization, Neoliberalism and New Space of Capital In Turkey, United Arab Emirates University.
 29. Agheli Kohnehshahri, L. (2005). Estimation of FDI Function for Selected Islamic Countries,Tahghighat-e-Eghtesadi,17.
 30. Ajaz, T. ; Ahmad, E. (2010). The effect of corruption and governance on tax revenues, The Pakistan Development Review, (405–417).
 31. Akhtar, Rahimi. (2018). Governance, Corruption and Economic Growth: A Panel Data Analysis of Selected SAARC Countrries, Pakistan Economic and Social Review.
 32. Akintunde, Johnson. (2017). Good Governance and Development in Nigeria: The Gap between Rhetoric and Reality,International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences.
 33. Aktan, Coskun. (2008). Good Governance: A New Public Managerialism, Review of International Law and Politics, 4 (14), PP. 165-187.
 34. Arndt, Christiane; Oman, Charles. (2008). The Politics of Governance Ratings, Maastricht University Maastricht Graduate School of Governance.
 35. Baland, Marie. (2010). Governance and Development, Center for Research in the Economics of Development, University of Namur.
 36. Borzil, Tanga. (2008). Good Governance in the Eropean Union, Berlin.
 37. Brunetti, M. Kisunko, G. ; Weder, B. (1998). Economic Growth with Incredible Rules Evidence from aWorld Wide Private Sector Survey, The World Bank Economic Review.
 38. Chimezie, Charles. (2016). The Role of Good Governance and Development Adminstration in national Development, Department Of General Studies Ukana Akwa-Ibom State, Nigeria.
 39. Ciborra, C. (2005). Interpreting E-Government & Pevelopment Efficiency, Transparency or Governance, Information technology, No. 18.
 40. DC, Ukwandu. (2016). Exploring the relationship between good governance and development in Sub-SaharanAfrica, African Journal of Public Affairs.
 41. Dang , L. ; Sui, Pheng. (2015). Theories of Economic Development, Business Media Singapore.
 42. Davutglue, Ahmet. (2009). Principales Of Turkesh Foreigen PolicyAddress at: Seta Foundation, Washington D. C. Branch, available on: www.Setav.com
 43. D. Kufman. (2009). Toward Transparency: New Approaches and Thir Application to Financial Makets, World Bank Resarch Observer.
 44. Fukuyama, Francis. (2011). Origins of Political Order: from PrehumanTimes to the French Revolution, New York: Farrar, Straus and Giroux.
 45. Guga, Ayuba. (2015 ). Good Governance, A key Drive to Sustainable Development in Nigeria, International Journal of Eduction and Resarch.
 46. Gul, A. (2004 ). At the Symposium Turkey and the EU – Looking Beyond Prejudic, Maastricht, April 4-5, available on: http://www.abdullahgul.gen.tr/EN/Main.asp.
 47. Hammache, Ahmad. (2017). Relationbetween good governance and economic growth, University of Paris.
 48. Haper, Metin. (2013). Islam, Conservatism, and Democracy in Turkey: Comparing Turgut Ozal and Recep Tayyip Erdogan, Insight Tukey.
 49. Hiro, D. (2013). Turkey Economic Miracle Under Fire, available on: http://yaleglobal.yale.edu/content/turkes-econmic-miracle-under-fire.
 50. Liu, Jiadange. (2018). The Effect of Governance Quality on Economic Growth, Shanghai State University.
 51. Mecham, Quinn, R. (2004). From the Ashes of Virtue, a Promise of Light: The Transformation of Political Islam in Turkey, ThirdWorld Quarterly, 25 (2), 351.
 52. Meier, Gerald. (1970). Leading Issue in Economic Development, OXFORD University Press.
 53. Michael, Bryane. (2015). The Role of anti-Corruption in The Turkish Accession The EU,Turkish Policy Quarterly.
 54. Okuyucu-Ergün, Gune. (2007). Anti-Corruption Legislation in Turkish Law, German Law Journal, 8 (9).
 55. Peters, Ralph. (2013). In Turkey, DemocracyVS Libeerity, available on: http://www.realclearword.com/2013/06/20in-turkey-democracy-vs-liberty-149154.html.
 56. Stevic, Steven. (2016). Good Governance as a Tool of Sustainable Development, Europe Journal of Sustainable Developmen.
 57. Taspinar, Omer. (2014). The End of the Turkish Model, Survival: Global Politics and Strategy, Volume 56.
 58. UNDESA, UNDP, UNESCO. (2012). Governance and development, (The views expressed in this paper are those of the signing agencies and do not necessarily reflect the views of the United Nations).
 59. United Nation Development Program. (2014). Governance for Sustainable development integrateing governance in the post 2015 Development framework,United Nation Publican.