تأثیرپذیری نواورآسیاگرایی روسی از محافظه کاری انقلابی آلمان بررسی موردی: رابطه آراء الکساندر دوگین و کارل اشمیت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه دتهران

10.29252/piaj.2020.100628

چکیده

کارل اشـمیت و الکسـاندر دوگیـن دو متفکـر دولت گـرا به شـمار می رونـد که با ایجاد سـنتزی ملی به دنبال تثبیـت دولت و تقویت ِ از ملی گرایـی و دیانـت و برسـاختن نوعی الهیات سیاسـی قـدرت ملـی هسـتند. هـر دو بـاور دارند که فـرد باید در سـازه ای به نـام »ملت« معنـا یابد. این سـازه )ملـت( تنهـا زمانـی می توانـد بر سرنوشـت خـود حاکم شـود که بـر اسـاس ویژگی های خویشـتن، مـرز میـان »مـا« و »دیگـری« را ترسـیم کنـد و بـا تکیه بـر دولتـی قدرتمنـد، از این مـرز کـه همان مـرزی سیاسـی و حاکمیتی اسـت، با تمـام وجود دفـاع کند. مسـئله اصلی این مقالـه تبییـن چگونگـی بازخوانـی مفاهیـم »محافظـه کاری انقالبـی آلمان« توسـط الکسـاندر دوگیـن و گـذار از یـک نظریـه دولـت بـه یـک مکتـب ژئوپلیتیکـی اسـت. در همیـن زمینـه ایـن پرسـش قابـل طـرح اسـت کـه:» نواوراسـیاگرایی روسـی در حـوزه مفاهیـم بنیادیـن، چـه تأثیـری از محافظـه کاری انقالبـی آلمـان پذیرفتـه اسـت؟« فرضیـه پژوهـش از این قرار اسـت کـه: »الکسـاندر دوگیـن به عنـوان نماینـده نواوراسـیاگرایی بـا وام گرفتـن مفاهیـم »دولـت«، »حاکمیـت« و »امر سیاسـی« از متفکـر محافظه کار انقالبـی آلمانی کارل اشـمیت و ترکیب و آن بـا الزام های ژئواسـتراتژیک روسـیه در دوران انحطاط و ضعف این کشـور پس از فروپاشـی شـوروی، یـک مکتـب ژئوپلیتیکی ضدلیبرال برسـاخته که هـدف آن تحکیم پایـه های دولت- ملـت روسـیه بـا تکیـه بـر خاص بودگی هـا و ویژگی هـای منحصـر بـه فرد این کشـور اسـت.« ایـن مقالـه بـا بهره گیری از رهیافـت تاریخی اسـکینر، »بحران دولت« در روسـیه و آلمـان را به عنـوان مهمتریـن عامـل زمینـه ای پیونددهنـده میـان ایـن دو سـامانه مفهومی معرفـی می کند. رهیافـت اصلـی ایـن مقالـه، تأکیـد بـر نقـش اساسـی »بحـران دولـت« در ایجـاد نظریه هـا و ایدئولوژی هـای محافظه کار-انقالبـی اسـت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of German Revolutionary Conservatism on New Eurasianism, the Relation between Carl Schmitt and Alexander Dugin

نویسندگان [English]

  • Elaheh Koolaee 1
  • Saeed Anvari 2
1 PROFESSOR- UNIVERSITY OF TWEHRAN
2 دانشگاه تهران
چکیده [English]

Carl Schmitt and Alexander Dugin are considered statist thinkers who synthesized nationalism and religiosity in order to construct a national political theology to consolidate the state and empower national strength. They both believe that the individual must derive meaning from the construct of «nation». This construct (nation) can only achieve sovereignty when, based on its distinct characteristics, it creates a border between «us» and «them» and, relying upon a powerful state, to protect this political and sovereign border by all means. Alexander Dugin has borrowed the fundamental concepts of Carl Schmitt›s philosophy, the German conservative thinker, and he has mixed it with the geopolitical needs of Russia in its era of decline and weakness after the dissolution of the Soviet Union. Thus he has constructed a geopolitical anti-liberal school of thought which aims to consolidate the Russian nation-state by emphasizing upon its unique and sui generis characteristics. Russian Neo-Eurasianism, as understood by Dugin, is heavily influenced by German revolutionary conservatism and Carl Schmitt.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neo-Eurasianism
  • German revolutionary conservatism
  • Carl Schmitt
  • Alexander Dugin

 

منابع

حسن­نیا رمی، لیلا و علویان، مرتضی. (1398). نواوراسیاگرایی و سیاست خارجی روسیه نسبت به ایران، مجله مطالعات اوراسیای مرکزی، دورة 21 ، شمارة 1، پاییز و زمستان 1398 ، صص 419 – 434
رومی، فرشاد. (1397). فهم تحولات سیاست خارجی روسیه؛ برآیندی از زیست جهان‌های متکثر، مجله سیاست جهانی، شماره 24، تابستان 1397، صص 87-113
شاد، محمد. (1394). خاستگاه هویتی تنش در روابط روسیه و آمریکا و تأثیر آن بر منافع جمهوری اسلامی ایران، مجله مطالعات راهبردی، شماره 70، زمستان 1394، صص 121-156
کولایی، الهه و کلبعلی، فرزاد. (1396). الگوی نوگرای روسی و چالش های هویتی ، تهران: انتشارات خرسندی،
 
 
Breuer, Stefan (1995). Anatomie der konservativen Revolution, Darmstadt: wbg Academic
Dugin, Alexander (2014). Eurasian Mission: An Introduction to Neo-Eurasianism, London: Arktos
Dugin, Alexander (2016). CARL SCHMITT’S 5 LESSONS FOR RUSSIA. Available at: https://4threvolutionarywar.wordpress.com/2016/07/26/carl-schmitts-5-lessons-for-russia-alexander-dugin/
Dugin, Alexander (2015). Last War of the World-Island The Geopolitics of Contemporary Russia, London: Arktos
Dugin, Alexander (2012). The Fourth Political Theory, Moscow: Eurasian Movement
Laruelle, Marlene (1999). Aleksandr Dugin: A Russian Version of the European Radical Right?, Pennsylvania: Kennan Institute Occasional Papers
Laruelle, Marlene (2009). In the Name of the Nation Nationalism and Politics in Contemporary Russia, New York: Palgrave Macmillan
Laruelle, Marlene (2015). Eurasianism and the European Far Right: Reshaping the Europe-Russia Relationship, Lexington Books
Lemke, Matthias (2017). Staat – Souveränität – Nation:Beiträge zur aktuellen Staatsdiskussion, Paris: Springer
Mehring, Reinhard (2011). Carl Schmitt zur Einführung, Hamburg: Junius-Verlag
Mehrung, Reinhard (2009). Carl Schmitt. Aufstieg und Fall. Eine Biographie, München: C. H. Beck
Pfahl-Traughber, Martin (1998). Konservative Revolution und neue Rechte, Leske, Budrich: Opladen
Schmitt, Carl (1974). Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum, München: Duncker und Humblot
Schmitt, Carl (1932). Der Begriff des Politischen, München: Duncker und Humblot
Schmitt, Carl (1922). Politische Theologie I, München: Duncker und Humblot
Shekhovtsov, Anton (2018). Russia and the western far right, London and New York: Routlage
Skinner, Quentin (1969). Meaning and Understanding in the History of Ideas, in History and Theory, Vol. 8, No. 1 .pp. 3-53
Tully, James (1988). Meaning and Context :Quentin Skinner and his Critics, Princeton, New Jersey: Princeton University Press
Vogt, Martin (1994). Deutsche Geschichte Von den Anfängen bis zur Wiedervereinigung, Stuttgart, Weimar: Verlag J. B. Metzler
V Mitrofanova, Anastasia (2005). The Politicization of Russian Orthodoxy, ibidem-Verlag