تأثیرپذیری نواورآسیاگرایی روسی از محافظه کاری انقلابی آلمان بررسی موردی: رابطه آراء الکساندر دوگین و کارل اشمیت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه دتهران

چکیده

کارل اشمیت و  الکساندر دوگین، دو متفکر دولت گرا (etatist) به شمار می روند که با ایجاد سنتزی از ناسیونالیسم و دیانت، و برساختن نوعی الهیات سیاسیِ ملّی به دنبال تثبیت دولت، و تقویت قدرت ملّی هستند. هر دو باور دارند که فرد می بایست در سازه ای به نام «ملّت» معنا یابد. این سازه (ملّت) تنها زمانی می تواند بر سرنوشت خود حاکم شود که بر اساس ویژگی های خویشتن، مرز میان «ما» و «دیگری» را ترسیم نماید و با تکیه بر دولتی قدرتمند، از این مرز که همانا مرزی سیاسی و حاکمیتی است با تمام وجود دفاع کند. الکساندر دوگین با وام گرفتن مفاهیم اصلی و اساسی منظومه نظری متفکر محافظه کار انقلابی آلمانی، کارل اشمیت، و ترکیب و تلفیق آن را مقتضیات ژئواستراتژیک روسیه در دوران انحطاط و ضعف این کشور پس از فروپاشی شوروی، یک مکتب ژئوپلیتیکی ضدّلیبرال برساخته است که هدف آن تحکیم پایههای دولت-ملّت روسیه با تکیه بر خاص بودگی ها و ویژگی های منحصر به فرد این کشور است. نواوراسیاگرایی روسیه به روایت الکساندر دوگین، در حیطه مفاهیم بنیادین کاملاً تحت تأثیر محافظه کاری انقلابی آلمان و کارل اشمیت قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of German Revolutionary Conservatism on New Eurasianism, the Relation between Carl Schmitt and Alexander Dugin

نویسندگان [English]

  • ELAHEH KOOLAEE 1
  • Saeed Anvari 2
1 PROFESSOR- UNIVERSITY OF TWEHRAN
2 دانشگاه تهران
چکیده [English]

Carl Schmitt and Alexander Dugin are considered statist thinkers who synthesized nationalism and religiosity in order to construct a national political theology to consolidate the state and empower national strength. They both believe that the individual must derive meaning from the construct of «nation». This construct (nation) can only achieve sovereignty when, based on its distinct characteristics, it creates a border between «us» and «them» and, relying upon a powerful state, to protect this political and sovereign border by all means. Alexander Dugin has borrowed the fundamental concepts of Carl Schmitt›s philosophy, the German conservative thinker, and he has mixed it with the geopolitical needs of Russia in its era of decline and weakness after the dissolution of the Soviet Union. Thus he has constructed a geopolitical anti-liberal school of thought which aims to consolidate the Russian nation-state by emphasizing upon its unique and sui generis characteristics. Russian Neo-Eurasianism, as understood by Dugin, is heavily influenced by German revolutionary conservatism and Carl Schmitt.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neo-Eurasianism
  • German revolutionary conservatism
  • Carl Schmitt
  • Alexander Dugin

 

منابع

حسن­نیا رمی، لیلا و علویان، مرتضی. (1398). نواوراسیاگرایی و سیاست خارجی روسیه نسبت به ایران، مجله مطالعات اوراسیای مرکزی، دورة 21 ، شمارة 1، پاییز و زمستان 1398 ، صص 419 – 434
رومی، فرشاد. (1397). فهم تحولات سیاست خارجی روسیه؛ برآیندی از زیست جهان‌های متکثر، مجله سیاست جهانی، شماره 24، تابستان 1397، صص 87-113
شاد، محمد. (1394). خاستگاه هویتی تنش در روابط روسیه و آمریکا و تأثیر آن بر منافع جمهوری اسلامی ایران، مجله مطالعات راهبردی، شماره 70، زمستان 1394، صص 121-156
کولایی، الهه و کلبعلی، فرزاد. (1396). الگوی نوگرای روسی و چالش های هویتی ، تهران: انتشارات خرسندی،
 
 
Breuer, Stefan (1995). Anatomie der konservativen Revolution, Darmstadt: wbg Academic
Dugin, Alexander (2014). Eurasian Mission: An Introduction to Neo-Eurasianism, London: Arktos
Dugin, Alexander (2016). CARL SCHMITT’S 5 LESSONS FOR RUSSIA. Available at: https://4threvolutionarywar.wordpress.com/2016/07/26/carl-schmitts-5-lessons-for-russia-alexander-dugin/
Dugin, Alexander (2015). Last War of the World-Island The Geopolitics of Contemporary Russia, London: Arktos
Dugin, Alexander (2012). The Fourth Political Theory, Moscow: Eurasian Movement
Laruelle, Marlene (1999). Aleksandr Dugin: A Russian Version of the European Radical Right?, Pennsylvania: Kennan Institute Occasional Papers
Laruelle, Marlene (2009). In the Name of the Nation Nationalism and Politics in Contemporary Russia, New York: Palgrave Macmillan
Laruelle, Marlene (2015). Eurasianism and the European Far Right: Reshaping the Europe-Russia Relationship, Lexington Books
Lemke, Matthias (2017). Staat – Souveränität – Nation:Beiträge zur aktuellen Staatsdiskussion, Paris: Springer
Mehring, Reinhard (2011). Carl Schmitt zur Einführung, Hamburg: Junius-Verlag
Mehrung, Reinhard (2009). Carl Schmitt. Aufstieg und Fall. Eine Biographie, München: C. H. Beck
Pfahl-Traughber, Martin (1998). Konservative Revolution und neue Rechte, Leske, Budrich: Opladen
Schmitt, Carl (1974). Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum, München: Duncker und Humblot
Schmitt, Carl (1932). Der Begriff des Politischen, München: Duncker und Humblot
Schmitt, Carl (1922). Politische Theologie I, München: Duncker und Humblot
Shekhovtsov, Anton (2018). Russia and the western far right, London and New York: Routlage
Skinner, Quentin (1969). Meaning and Understanding in the History of Ideas, in History and Theory, Vol. 8, No. 1 .pp. 3-53
Tully, James (1988). Meaning and Context :Quentin Skinner and his Critics, Princeton, New Jersey: Princeton University Press
Vogt, Martin (1994). Deutsche Geschichte Von den Anfängen bis zur Wiedervereinigung, Stuttgart, Weimar: Verlag J. B. Metzler
V Mitrofanova, Anastasia (2005). The Politicization of Russian Orthodoxy, ibidem-Verlag