بازدارندگی سایبری در امنیت نوین جهانی: تهدید سایبری روسیه و چین علیه زیرساخت‌های حیاتی آمریکا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در عصر کنونی، موضوعی جدید به ادبیات امنیت استراتژیک اضافه شده که بسیار پیچیده می‌نماید. سلاح مجازی[1] افزوده‌ای جدید به زرادخانه دولت‌هاست. طراحان امنیتی باید معنای آن را برای استراتژی رمزگشایی کرده و سازوکارهای پیشین را بر مبنای مشخصات این عرصه بازتعریف کنند. یکی از این سازوکارها که در دوران جنگ سرد و برای سال ها، منطق استراتژیک جنگ سرد را به طرزی موفقیت‌آمیز شکل داده بود، بازدارندگی است. با وجود موفقیت این سازوکار در عرصه‌های سنتی، فهم بازدارندگی در فضای سایبر مشکل است؛ چراکه ذهن ما با ادبیات جنگ سرد، مبنی بر بازدارندگی به‌مثابه تهدید به تلافی یک حمله هسته‌ای با استفاده از ابزارهای هسته‌ای، شکل گرفته است. مقایسه وضعیت کنونی با بازدارندگی جنگ سرد اشتباه است. جلوگیری از آسیب در فضای سایبر، سازوکارهای پیچیده‌ای مانند تهدید به تلافی، انکار، گرفتار کردن[2] و هنجارها[3] را می‌طلبد. جرویس از سه مرحله نظریه ­پردازی بازدارندگی در دوران هسته‌ای صحبت کرده بود[4]. نظریه‌پردازی در خصوص بازدارندگی در فضای سایبر، در اولین موج خود قرار دارد. فرمول‌بندی یک استراتژی مؤثر در عصر سایبر، نیازمند فهمی گسترده‌تر و چندبُعدی از مفهوم بازدارندگی است و نیاز نیست که پاسخ یک حمله سایبری را تنها با ابزار سایبری بدهیم.[1] Virtual Weapon[2] Entanglement[3] Norms[4] Robert Jervis, “Deterrence Theory Revisited”, World Politics, 1979

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cyber Deterrence and International Security; Russia and China Threats on American Vital Infrastructures

نویسنده [English]

  • Ali Asghar Dehghani
چکیده [English]

Security policy and literature in the information age face new and formidable challenges. The virtual weapon is a new addition to the arsenal of states. Security planners have to decipher its meaning for strategy and redefine past mechanisms based on the new situation. One of these important mechanisms that shaped successfully the strategic logic of cold war, is deterrence. Understanding the deterrence in cyberspace is often difficult because our minds are captured by Cold War images of deterrence as threatening massive retaliation to a nuclear attack by nuclear means. The analogy to nuclear deterrence is misleading. Preventing the harms in cyberspace involves complex mechanisms such as threats of punishment, denial, entanglement, and norms. Jervis once wrote about “three waves of deterrence theory” in the nuclear era. Theorizing about deterrence in the cyber era is emerging from only its first wave. Formulate an effective strategy in the cyber era, requires a deeper understanding of the multiple dimensions of deterrence in the cyber domain, but it is a mistake to see the cyber realm in isolation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyber Deterrence
  • Cyber Security
  • Cyber Space
  • Cyber Attack
  • Cyber War
  • Deterrence