بررسی چراییِ موانع عضویت ترکیه در اتحادیۀ اروپا بر اساس هویت و معیارهای ارزشی-هنجاریِ این اتحادیه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی روابط بین الملل، گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادگروه روابط بین الملل ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

اتحادیه اروپا بازیگری مهم و اثرگذار در جامعه جهانی محسوب می­شود که عضویت در آن بخشی از آمال و آرزوهای جمهوری ترکیه محسوب می­شود. هویت متفاوت دو بازیگر در این میان و تغیر معیارها از مادی به ارزشی- هنجاری باعث شده تا روند عضویت ترکیه با موانعی روبه­رو گردد. بر این اساس، پرسش اصلی این است که هویت و قدرت ارزشی- هنجاری اتحادیه اروپا چه تأثیری بر روند عضویت ترکیه در این اتحادیه داشته است؟ بدین منظور، تحلیل پژوهش حاضر بر مبنای نظریه سازه­ انگاری صورت گرفته است. فرضیه پژوهش که نهایتاً مورد تأیید قرار گرفت نیز از این قرار است: «هویت متفاوت و قدرت ارزشی- هنجاری اتحادیه اروپا، مانند حقوق بشر، انتخابات آزاد، دفاع از حقوق اقلیت­ها، دموکراسی و ساختارهای دموکراتیک، صلح و ثبات و غیره موجب شده است که عضویت ترکیه در این اتحادیه طولانی­مدت شود و پذیرش ترکیه بدون رسیدن به نگاه واحد هویتی در درون اتحادیه و تعریف یکسان دو بازیگر از معیارهای ارزشی- هنجاری، ممکن نخواهد بود. تمرکز بر ارزش­ها و هنجارها، موقعیت بی­ بدیلی را برای اتحادیه اروپا می­ تواند رقم بزند که جلوه یک «بازیگر خوب» یا «بازیگر خیّر» در اذهان و افکار عمومی جهان پررنگ ­تر شود. اتحادیه اروپا نمی ­خواهد با عضویت ترکیه در جمع خود، این ذهنیت را برهم زده و مستقیم خود را وارد انواع چالش­ها از جمله چالش هویتی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An examination of the Barriers to Turkey's Membership in the European Union Based on the Identity and Normative Values of the EU

نویسندگان [English]

  • Reza Solat 1
  • Abdolali Ghavam 2
چکیده [English]

The European Union is considered to be an important and influential player in the international community, whose membership has turned into a dream for the Republic of Turkey. In the meantime, the distinct identity of the two players and the change in the criterias, from material (which Turkey has the upper hand in it) to normative value (which does not correspond to the will of the Union in Turkey), makes limitations to the process of the membership of this important economic and geopolitical country. Accordingly, the main question is: what impact has the EU's normative value and authority on Turkey's membership to the union?
The interim response to the question is: the different identities and normative values of the European Union, such as human rights, free elections, defending the rights of minorities, democracy and democratic structures, peace and stability, etc., have caused Turkey's membership in the union to be prolonged and Turkey's admission will not be possible without achieving a single identity and normative value criteria with the same definition.
Focusing on values and norms can create an irreplaceable position for the European Union to bold the appearance of a "good player" or "well- doing player" in the minds of the public. By accepting Turkey as its member, the European Union does not want to disturb to make a change in the mentality and directing itself into a variety of challenges, including the challenge of identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • EU
  • Turkey
  • Normative-Value Power
  • EU Identity
  • Membership Barriers
  • Challenge of Identity