تأملی بر امکان سوژه سیاسی با توجه به نظریه‌ی ارنستو لاکلائو

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

ارنستو لاکلائو، نظریه‌پرداز پسامارکیست، تلاش می‌کند با رویکردی پساساختارگرایانه و با بسط نظریه‌ی گفتمان، مسائل و معضلات مارکسیسم را مورد بازبینی قرار دهد. سوژه سیاسی یکی از مسائلی است که سنت مارکسیستی از ابتدا با آن مواجه بوده و با توجه به تغییرات سیاسی و اجتماعی امروزی این مسئله پیچیده‌تر نیز شده است. لاکلائو برای تعریف و بازیافتن سوژه سیاسی از نظریه­ ی گفتمان بهره می‌برد و سوژه را در گفتمان شناسایی می‌کند؛ چیزی که آن را «مواضع سوژه» می‌خواند. با ایجاد آنتاگونیسم میان گفتمان‌ها و ازجادررفتگی گفتمان، سوژه دچار بحران هویت شده و ناچار به هویت‌یابی دوباره است؛ امری که «سوژه به‌مثابه مکان تصمیم» معرفی می‌شود. نظریه‌ی «پوپولیسم» لاکلائو در گام آخر ناظر بر شکل‌گیری سوژه‌ی جمعی و راستین سیاسی است که مهم‌ترین نظریه لاکلائو قلمداد می‌شود. براساس یافته‌­های این تحقیق، نظریه­ ی لاکلائو درباره‌ی سوژه به‌مثابه مکان تصمیم، فلسفی‌ترین بخش نظریه‌ی اوست که او را در گفتگو با فیلسوفان مهم تاریخ قرار می‌دهد و امکان سخن گفتن از سوژه را از نو می‌آفریند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Reflection on the Possibility of Political Subject According to Ernesto Laclau’s Theory

نویسندگان [English]

 • Mohammadreza Tajik 1
 • Parisa Shakourzadeh 2
1 Shahid Beheshti University
2 Imam Khomeini International University
چکیده [English]

Ernesto Laclau, the Post-Marxist theorist strives to re-examine problems of Marxism byimplementing a Poststructuralist approach and developing discourse theory. Political subject is one of the issues which classic Marxism has always faced with and considering thesocial and political changes today it has become further complicated. Laclau uses discoursetheory for defning and reviving political subject and identifes subject in discourse as “Subject Positions”. With antagonism among discourses and their dislocation the subject goesthrough an identity crisis and has no choice but to re-identify, and by doing so, the subjectis reintroduced as “subject as the distance from undecidability to decision”. In the last step,Laclau’s Populism theory indicates formation of collective and truly political subject whichis considered his most important theory. According to the results of this study, Laclau’s theory about subject as the distance from undecidability to decision is the most philosophicalpart of his theory which engages him in a dialogue with the prominent philosophers of thehistory and recreates the possibility of talking about subject.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Decision
 • discourse
 • Laclau
 • Populism
 • subject
 • Subject Position
 1. الف) منابع فارسی
 2. ژیژک، اسلاوی؛ لاکلائو، ارنستو. (1388). در ستایش پوپولیسم، ترجمه‌ی عباس ارض‌پیما، محمد ایزدی. تهران: رخداد نو.
 3. لاکلائو، ارنستو. (1385). واسازی، عمل‌گرایی، هژمونی در دریدا و رورتی (کریچلی و دیگران)، ترجمه شیوا رویگریان، تهران: انتشارات گام‌نو.
 4. کورنز هوی، دیوید (1383). مقاومت انتقادی، ترجمه‌ی عباس ارض‌پیما، در vita pratica
 5. ب) منابع انگلیسی
 6. Best, Beverly. (1989). Posting Marxism, a totalizing critique of Fredric Jameson and Ernesto Laclau, university of British Colombia.
 7. Bowman, Paul. (2007). Post-marxism Versus Cultural Studies: Theory, Politics and Intervention, Edinburgh university press.
 8. Butler, J.; Laclau, E.; Zizek, I. (2000). Contingency, Hegemony, Universality [Contemporary Dialogues On The Left], Verso.
 9. Critchley, S.; Schroeder, W. R. (1999). A Companion to Continental Philosophy, Oxford: Blackwell.
 10. Donald E. Hall. (2004). Subjectivity, London: Routledge
 11. Davies, Tony. (1997). Humanism, London: Routledge.
 12. Howarth, D.; Norval, A. J.; Stavrakakis, Y. (2000). Discourse Theory and Political Analysis Identities, Hegemonies and Social Change, Manchester: Manchester University.
 13. Hudson, P. A. (2011). The Concept of the Subject in Laclau, politikon: South African journal of political studies.
 14. Krips, Henry. (2012). New Social Movements, Populism and the Politics of the Life Word, Cultural Studies, Version of record first published: 11 Jan 2012.
 15. Lefort, C. (1988). Democracy and Political Theory, Minneapolis: University of Minnesota Press.
 16. Laclau, E. (1993a). Discourse, in The Blackwell Companion to Contemporary Political Philosophy, By R. Goodin and P. Pettit (eds), Oxford: Blackwell.
 17. Laclau, E. (1993b) Power and representation, in M. Poster (ed.), Politics, Theory and Contemporary Culture, New York: Columbia University Press.
 18. Laclau, E. (1996) Emancipation (s). London: Verso.
 19. Laclau, E. (2005b) Populism: What's in a name?, in The Populism and the mirror of democracy. London: Verso
 20. Laclau, E.; Mouffe, C. (1982). Recasting Marxism: hegemony and new political movements, Socialist Review, 12, November.
 21. Laclau, E.; Mouffe, C. (1985a). Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics, London: Verso.
 22. Laclau, E.; Zac, L. (1994). Minding the gap: the subject of politics, in E. Laclau (ed.), The Making of Political Identities, London: Verso
 23. Laclau, E. (1990a). Politics and Ideology in Marxist Theory, London: Verso.
 24. Laclau, E. (1987). Class War and After, in Marxism Today, April 1987.
 25. Laclau, E. (1985b). New social movements and the plurality of the social, in Slater, D. (ed), New Social Movements and the State in Latin America, Amsterdam, CEDLA, p. 26.
 26. Laclau, E. (1990b). New Reflections on the Revolution of Our Time, London: Verso.
 27. Laclau, E. (1991). God only knows, in Marxism today, p. 56-59.
 28. Laclau, E. (2001b). Can Immanence Explain Social Struggles?, Diacritics, winter 2001, p:3-10
 29. Laclau, E. (2005a). On Populist Reason, London: Verso
 30. Marchart, O. (2007). Post-Foundational Political Thought: political difference in Nancy, Lefort, Badiou and Laclau., Edinburgh: Edinburgh University Press.
 31. Marchart, O. (2005c). In the Name of People, Populist Reason and Subject of the Political, Diacritics, Vol. 35, No. 3 (Autumn, 2005), pp. 2-19, Published by The Johns Hopkins University Press.
 32. Simon, Tormey; Jules, Townshend. (2006). Key Thinkers, from Critical Theory to Pot-Marxism, London: Sage.
 33. Therborn, Goran. (2008). From Marxism to Post-Marxism?, london: Verso.
 34. Torfing, J. (1999). New Theories of Discourse, London: Wiley-Blackwell.
 35. Torrance, John. (2007). Western Marxism, Hertford College: University of Oxford.