نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی نژاد، حمید تبیین دیپلماسی فرهنگی سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد در نظام بین الملل [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 9-47]
 • اطاعت، جواد سنجش گرایش به عدالت و آزادی در جریان‏های فکری ایرانی با استفاده از مدل Political Compass [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 68-93]
 • اکرمیان، سیدمحمدحسین ارتباطسنجی ورزش و سیاست با بهره گیری از نظریة آنتونی گرامشی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 10-35]
 • اکوانی، حمداله گفتمان سلفی معاصر در جهان عرب؛ زمینه های خیزش و منظومة معنایی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 34-67]
 • امیدی، علی مسئلة کردها و روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه (2016-2002) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 80-109]
 • امینیان، مهدی درآمدی بر نسبت آرای سیاسی افلاطون با دولت مدرن [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 156-185]

ب

 • برزگر، کیهان جایگاه «حق بر تأمین اجتماعی» در اسناد روابط بین الملل [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 152-171]
 • بزرگمهری، مجید مواضع اتحادیة عربی در قبال بهار عربی؛ متعارض و دوگانه [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 124-155]
 • بصیری (نویسنده مسئول)، محمدعلی تبیین دیپلماسی فرهنگی سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد در نظام بین الملل [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 9-47]
 • بهرامی، عارف اتونومیسم و مناسبات اقتصاد سیاسی سرمایه داری جهانی؛ مطالعة موردی ایران [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 9-39]

پ

 • پوراحمدی، حسین اقتصاد سیاسی بین الملل و ظهور و کارکرد داعش در خاورمیانه [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 91-116]
 • پوراحمدی، حسین اتونومیسم و مناسبات اقتصاد سیاسی سرمایه داری جهانی؛ مطالعة موردی ایران [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 9-39]

ت

 • تاجیک، محمدرضا شکل گیری جریانهای فکری رومانتیک در عرصة سیاسی ایران؛ دورة مشروطه تا دهة 1330 [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 36-64]
 • تاجیک، محمدرضا دیالکتیک مضاعف: ساخت‌یابی عقلانیت‌ سیاسی جوامع [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 40-69]

ح

 • حاجی پور ساردویی، سیمین علایق زنان و مشارکت سیاسی پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعة رگرسیونی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 48-79]
 • حسنوند، مظفر دیپلماسی هسته ای ایران در دولت های خاتمی، احمدی نژاد و روحانی ( 2015 – 1997) [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 117-151]
 • حشمت زاده، محمدباقر ارتباطسنجی ورزش و سیاست با بهره گیری از نظریة آنتونی گرامشی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 10-35]

خ

 • خیری، مصطفی مسئلة کردها و روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه (2016-2002) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 80-109]
 • خزایی، ضیا نقد نظریة مارکسیستی استبداد شرقی در چشم انداز تاریخ ایران [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 65-90]
 • خسروی، حیدر شکل گیری جریانهای فکری رومانتیک در عرصة سیاسی ایران؛ دورة مشروطه تا دهة 1330 [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 36-64]

ذ

 • ذاکریان، مهدی علل ناکامی در کاربرد سازوکارهای عدالت انتقالی و تأثیر آن بر بی‏ سامانی سیاسی در لیبی پساقذافی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 70-92]

ر

 • رضائی، مسعود ابعاد و محدودیت‌های روابط نظامی ایران و چین پس از برجام [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 93-121]

س

 • سررشته ایزدموسی، فاطمه جایگاه «حق بر تأمین اجتماعی» در اسناد روابط بین الملل [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 152-171]
 • سمیعی اصفهانی، علیرضا کودتای 2016 ترکیه و آیندۀ سیاسی حزب اسلام گرای عدالت و توسعه؛ با تأکید بر روش سناریونویسی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 122-156]

ش

 • شفق خواتی، محمد دیالکتیک مضاعف: ساخت‌یابی عقلانیت‌ سیاسی جوامع [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 40-69]

ص

 • صالحی، سیدجواد دیپلماسی هسته ای ایران در دولت های خاتمی، احمدی نژاد و روحانی ( 2015 – 1997) [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 117-151]
 • صحرایی، توحید مواضع اتحادیة عربی در قبال بهار عربی؛ متعارض و دوگانه [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 124-155]

ع

 • عباسی، ابراهیم دیپلماسی هسته ای ایران در دولت های خاتمی، احمدی نژاد و روحانی ( 2015 – 1997) [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 117-151]
 • عباسی، بهرام اقتصاد سیاسی بین الملل و ظهور و کارکرد داعش در خاورمیانه [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 91-116]
 • علوی پور، محسن نقد دریدا بر روایت‌های «دوستی» در تاریخ اندیشۀ سیاسی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 110-143]
 • عمادی، سید رضی علل ناکامی در کاربرد سازوکارهای عدالت انتقالی و تأثیر آن بر بی‏ سامانی سیاسی در لیبی پساقذافی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 70-92]
 • عوض پور، مهدی گفتمان سلفی معاصر در جهان عرب؛ زمینه های خیزش و منظومة معنایی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 34-67]

غ

 • غفاری، مسعود درآمدی بر نسبت آرای سیاسی افلاطون با دولت مدرن [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 156-185]

ف

 • فاطمی نژاد، احمد منطقه گرایی نهادمحور در آسیای جنوبی: کارایی سنجی سارک، سپتا و سفتا [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 94-123]
 • فرحمند، صغری کودتای 2016 ترکیه و آیندۀ سیاسی حزب اسلام گرای عدالت و توسعه؛ با تأکید بر روش سناریونویسی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 122-156]
 • فرهادی، محمد نقد نظریة مارکسیستی استبداد شرقی در چشم انداز تاریخ ایران [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 65-90]
 • فرهادی، محمد بررسی رابطة بین شاخص‌های توسعة سیاسی و گرایش به سمت اسلام افراطی در آسیای مرکزی (مطالعة موردی: گرایش به گروه داعش) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 144-178]
 • فیضی، سیروس چالش مشروعیت در اقتدار دولت ملی عراق [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 10-33]

ق

 • قوام، عبدالعلی چالش مشروعیت در اقتدار دولت ملی عراق [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 10-33]

ک

 • کاظمی، حامد چالش مشروعیت در اقتدار دولت ملی عراق [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 10-33]
 • کاظمی، علی اصغر کنش بلاغی در نظریه ی روابط بین الملل [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 157-184]

م

 • مختاری، علی گفتمان سلفی معاصر در جهان عرب؛ زمینه های خیزش و منظومة معنایی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 34-67]
 • میراحمدی، منصور گفتمان سلفی معاصر در جهان عرب؛ زمینه های خیزش و منظومة معنایی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 34-67]
 • میراحمدی، منصور روش شناسی فهم اندیشۀ سیاسی: اشتراوس و اسکینر (مقایسه‌ای انتقادی) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 179-203]
 • مرادی طادی (نویسندة مسئول)، محمدرضا روش شناسی فهم اندیشۀ سیاسی: اشتراوس و اسکینر (مقایسه‌ای انتقادی) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 179-203]
 • مفیدی احمدی، حسین کنش بلاغی در نظریه ی روابط بین الملل [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 157-184]
 • مقصودی (نویسنده مسئول)، مجتبی علایق زنان و مشارکت سیاسی پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعة رگرسیونی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 48-79]

و

 • وثوقی، سعید ابعاد و محدودیت‌های روابط نظامی ایران و چین پس از برجام [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 93-121]

ی

 • یزدانی، عنایت الله مسئلة کردها و روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه (2016-2002) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 80-109]