دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، آبان 1396 
تحلیل مواضع روسیه در قبال کردهای سوریه پس از تحولات 2011

صفحه 11-35

مسعود اخوان کاظمی؛ سمیرا اکبری؛ علیرضا تارا


ساختار نظام اداری و فرآیند توسعه سیاسی در دوره اصلاحات (دولت های هفتم و هشتم)

صفحه 121-146

روح الله صفریان؛ امیرمسعود شهرام نیا؛ حسین مسعودنیا؛ پریسا مکی