دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، اسفند 1397 
موضع گیری رسانه های جریان اصلی در جامعه پذیری برجام (روزنامه های کیهان، همشهری و اعتماد)

صفحه 35-60

مرضیه رفعتی؛ عبدالعلی قوام؛ زهرا خرازی محمدوندی آذر؛ خلیل میرزایی