دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، زمستان 1397 
2. موضع گیری رسانه های جریان اصلی در جامعه پذیری برجام (روزنامه های کیهان، همشهری و اعتماد)

صفحه 35-60

مرضیه رفعتی؛ عبدالعلی قوام؛ زهرا خرازی محمدوندی آذر؛ خلیل میرزایی


6. مؤلفه‌های تداوم‌بخش هویت ایرانی پس از حمله اعراب

صفحه 132-159

مصدق گنج خانلو؛ حمید احمدی؛ محمد بیگدلی