کلیدواژه‌ها = سیاست
پیامدهای نظریۀ تفرد ژیلبر سیموندون برای دانش سیاست

دوره 14، شماره 4، شهریور 1402، صفحه 205-228

10.48308/piaj.2022.228091.1274

محمدرضا تاجیک؛ محمود ایرانی فرد؛ جهانگیر معینی علمداری


نسبت دین و سیاست در اندرزنامه‌های اردشیربابکان و نیکولو ماکیاولی

دوره 13، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 207-229

10.29252/piaj.2022.225585.1197

سارا نجف پور؛ علی تدین راد؛ نجم الدین گیلانی


بازکشفِ مردم در برنامه ریزی هم کارانه (ارتباطی) به میانجیِ انگاشتِ آغازِ سیاست

دوره 6، شماره 3، فروردین 1394، صفحه 117-142

بهزاد ملک پور اصل؛ پویا جودی گل لر