دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 43، مهر 1394