دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 77، 1403 
دلارزدایی از روابط تجاری چین و عربستان با عضویت در بریکس

10.48308/piaj.2024.234277.1475

ابوالقاسم شهریاری؛ مرضیه السادات الوند؛ مهلا مقتی بیلندی