نویسنده = ���������������� ������
تأملی نظری پیرامون خوانش گرایش فمینیستی از حکمرانی خوب در کشورهای اسلامی

دوره 10، شماره 4، آبان 1398، صفحه 37-58

امیر‌محمد حاجی یوسفی؛ فهیمه آزموده؛ رضا خراسانی


همنشینی حق و حکم در فقه سیاسی معاصر

دوره 6، شماره 3، شهریور 1394، صفحه 70-96

رضا خراسانی