نویسنده = امیرمسعود شهرام‌نیا
مدل چرخش فرهنگی در جامعه‌شناسی سیاسی ایران در دو دهه اخیر

دوره 15، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 187-204

10.48308/piaj.2024.233505.1454

مهسا پولادی؛ حسین هرسیج؛ امیر مسعود شهرام نیا


الگوی‌ حکمرانی‌ خوب‌ و‌ توسعه‌ی‌ اقتصادی‌ در‌ ایران‌ و‌ ترکیه (2006 تا 2017)

دوره 11، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 86-111

روح‌اله صفریان؛ امیرمسعود شهرام‌نیا؛ سیدجواد امام‌جمعه‌زاده؛ حسین مسعودنیا


ساختار نظام اداری و فرآیند توسعه سیاسی در دوره اصلاحات (دولت های هفتم و هشتم)

دوره 9، شماره 1، آبان 1396، صفحه 121-146

روح الله صفریان؛ امیرمسعود شهرام نیا؛ حسین مسعودنیا؛ پریسا مکی