دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 75، آذر 1402، صفحه 1-249