نویسنده = ���������� ���������� ������������
رویکرد استراتژیک آمریکا و هند به منطقه ایندو-پاسیفیک

دوره 14، شماره 1، آذر 1401، صفحه 123-148

مهدی امیری؛ مهرشاد غفاری زاده