نویسنده = ���������� �������� �������� ����������
بررسی نسبت فاعل مختار و حکومت مطلوب در اندیشه کانت

دوره 13، شماره 1، آذر 1400، صفحه 121-146

میثم جعفری؛ امیر مسعود شهرام نیا