نویسنده = ������������ �������������� ����������������
دولت شکست خورده و جنگ های جدید: مطالعه موردی داعش در خاورمیانه

دوره 8، شماره 3، مرداد 1396، صفحه 117-145

محمدجواد سلطانی گیشینی؛ سعید وثوقی؛ شهروز ابراهیمی