نویسنده = ������������ (�������������� ����������)�� ����������
علایق زنان و مشارکت سیاسی پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعة رگرسیونی

دوره 7، شماره 4، دی 1395، صفحه 48-79

سیمین حاجی پور ساردویی؛ مجتبی مقصودی (نویسنده مسئول)