نویسنده = �������� �������� ������
نسبت دین و سیاست در اندرزنامه‌های اردشیربابکان و نیکولو ماکیاولی

دوره 13، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 207-229

سارا نجف پور؛ علی تدین راد؛ نجم الدین گیلانی


هرمنوتیک فلسفی هانا آرنت در تطابق با رویکرد تفسیری هایدگر و گادامر

دوره 6، شماره 4، دی 1394، صفحه 116-142

علی تدین راد؛ امیرمسعود شهرام نیا؛ سارا نجف پور