نویسنده = ������������ ��������
مؤلفه‌های تداوم‌بخش هویت ایرانی پس از حمله اعراب

دوره 9، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 132-159

مصدق گنج خانلو؛ حمید احمدی؛ محمد بیگدلی


رابطه هویت ملی و هویت قومی بین جوانان شهر زنجان

دوره 6، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 62-92

حمید احمدی؛ مصدق گنج خانلو