نویسنده = �������� ������ �������������� ����������
انسان به مثابه دال مرکزی در گفتمان اعتدال:مطالعه الگوی حکومتی علی )ع(

دوره 5، شماره 1، آذر 1392، صفحه 81-114

مجتبی مقصودی؛ سیمین حاجی پور سردویی