1. حمید احمدی                                       دانشگاه تهران
 2. بهرام اخوان کاظمی                                دانشگاه شیراز
 3. جواد اطاعت                                         دانشگاه شهید بهشتی
 4. اسدالله اطهری                                      دانشگاه آزاد
 5.  حمدالله اکوانی                                     دانشگاه یاسوج
 6. خدایار برارری                                       دانشگاه تهران
 7. کیهان برزگر                                         دانشگاه آزاد
 8. حسین پور احمدی                                 دانشگاه شهید بهشتی
 9. محمد رضا تاجیک                                 دانشگاه شهید بهشتی
 10. سید محمد علی تقوی                             دانشگاه فردوسی
 11. احمد جانسیز                                        دانشگاه گیلان
 12.  امیر محمد حاجی یوسفی                       دانشگاه شهید بهشتی
 13. سید محمد علی حسینی زاده                   دانشگاه شهید بهشتی
 14. سید صادق حقیقت                                دانشگاه مفید
 15. حمید یحیوی                                      دانشگاه ابوعلی سینا
 16. رضا خراسانی                                      دانشگاه شهید بهشتی
 17. عباس خلجی                                      دانشگاه امام حسین
 18.  محسن خلیلی                                     دانشگاه فردوسی
 19.  حسین دهشیار                                    دانشگاه علامه طباطبایی
 20.  مهدی ذاکریان                                     دانشگاه آزاد
 21. محمود سریع القلم                                دانشگاه شهید بهشتی
 22. علی سعادت                                        دانشگاه تهران
 23.  علیرضا سمیعی اصفهانی                        دانشگاه یاسوج
 24. سیدکاظم سیدباقری                             پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 25.  محسن شریعتی نیا                              دانشگاه شهید بهشتی
 26. عرفان شمس                                      دانشگاه شهید بهشتی
 27. علی صناعی                                       دانشگاه شهید بهشتی
 28. روح الله طالبی                                     دانشگاه شهید بهشتی
 29. آوات عباسی                                       پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 30.  مهدی عباس زاده                                 دانشگاه شهید باهنر
 31. حمیدرضا عزیزی                                 دانشگاه شهید بهشتی
 32. ابولفضل علمایی                                  دانشکده روابط بین الملل وازارت خارجه
 33. محسن علوی پور                                 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 34. داود غرایاق زندی                                دانشگاه شهید بهشتی
 35.  سید احمد فاطمی نژاد                         دانشگاه فردوسی
 36. عبدالعلی قوام                                    دانشگاه شهید بهشتی
 37. الهه کولایی                                      دانشگاه تهران
 38.  اصغر کیوان حسینی                            دانشگاه علامه طباطبایی
 39. منصور میراحمدی                              دانشگاه شهید بهشتی
 40. حمیرا مشیر زاده                                دانشگاه تهران
 41. حیدرعلی مسعودی                             دانشگاه شهید بهشتی
 42. جهانگیر معینی علمداری                      دانشگاه تهران
 43. مجتبی مقصودی                                دانشگاه ازاد
 44. عباس منوچهری                                دانشگاه تربیت مدرس
 45.  سید مسعود موسوی شفایی                   دانشگاه تربیت مدرس 
 46. سید عبدالامیر نبوی                            پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
 47. رضا نجف زاده                                   دانشگاه شهید بهشتی 
 48. مهدی نجف زاده                               دانشگاه فردوسی 
 49. علیرضا نوری                                   دانشگاه شهید بهشتی