اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر رضا خراسانی

علوم سیاسی استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

eco.sbu.ac.ir/~r_khorasani
reza.khorasaniegmail.com
0000-0002-8468-3229

سردبیر

دکتر منصور میراحمدی چناروئیه

علوم سیاسی استاد تمام، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

eco.sbu.ac.ir/~m_mirahmadi
m-mirahmadisbu.ac.ir
0009-0009-4752-7153

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمود سریع القلم

روابط بین الملل استاد تمام، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

eco.sbu.ac.ir/~m-sariolghalam
m-sariolghalamsbu.ac.ir

دکتر عباس منوچهری

علوم سیاسی استاد تمام، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

pro.modares.ac.ir/pro/academic_staff/manoocha
manoochamodares.ac.ir

دکتر حسین سلیمی

روابط بین الملل استاد تمام، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

aris.atu.ac.ir/salimi
hoseinsalimiyahoo.com

دکتر منصور میراحمدی چناروئیه

علوم سیاسی استاد تمام، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

eco.sbu.ac.ir/~m_mirahmadi
m-mirahmadisbu.ac.ir

دکتر محمد شیرخانی

روابط بین الملل استاد تمام، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

lawpol.ut.ac.ir/~shirkhni
shirkhniut.ac.ir

دکتر حسین پوراحمدی میبدی

روابط بین الملل استاد تمام، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

eco.sbu.ac.ir/~h-pourahmadi
h-pourahmadisbu.ac.ir

دکتر محمدرضا تاجیک

علوم سیاسی دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

eco.sbu.ac.ir/~m_tajik
m_tajiksbu.ac.ir

دکتر قاسم افتخاری

روابط بین الملل دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

lawpol.ut.ac.ir/~eftekhar
eftekharut.ac.ir

دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی

روابط بین الملل دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

eco.sbu.ac.ir/~am-yousefi
am_yousefisbu.ac.ir

دکتر جهانگیر معینی علمداری

علوم سیاسی دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

lawpol.ut.ac.ir/~jalamdari
jalamdariut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر گرگوری جان سیمون

دانشیار دانشگاه توریبا از کشور لتونی

gregmonsyahoo.com
0000-0002-6111-5325

h-index: 12  

مدیر داخلی

دکتر اسحاق سلطانی

علوم سیاسی استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، شهید بهشتی، تهران، ایران

hagh.soltani87gmail.com
09358977287
0000000287253734

ویراستار

دکتر علیرضا نوری

علوم سیاسی استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، شهید بهشتی، تهران، ایران

eco.sbu.ac.ir/~ar_noori
ar_noorisbu.ac.ir