نویسنده = ���������������� ����������������
ابعاد سیاسی و امنیتی حمایت از سوریه در سیاست خارجی ج. ا. ایران (2017- 2011)

دوره 9، شماره 3، بهمن 1397، صفحه 84-113

ابوالفضل بازرگان؛ حسین پوراحمدی میبدی