نویسنده = �������������� ��������
مؤلفه‌های تداوم‌بخش هویت ایرانی پس از حمله اعراب

دوره 9، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 132-159

مصدق گنج خانلو؛ حمید احمدی؛ محمد بیگدلی