نویسنده = ������������ ������ �������� ��������
راهبردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در برقراری همگرایی در خاورمیانه و موانع آن

دوره 8، شماره 3، مرداد 1396، صفحه 146-175

محمد عابدی اردکانی؛ نجیب الله راستین دل