نمایه نویسندگان

آ

 • آقاحسینی، علیرضا پساصهیونیسم و ناامنی هستی شناختی رژیم صهیونیستی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 109-140]

ا

 • احمدیان، قدرت عدم موازنه و الگوهای رفتاری نامتجانس قدرت‌های خاورمیانه در مدیریت بحران سوریه (2019-2011) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 132-155]
 • احمدوند، شجاع دین و دولت در عهد ساسانی؛ درآمدی بر الهیات سیاسی زرتشت [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 34-57]
 • احمدوند، ولی محمد بررسی رابطه تسامح و قدرت سیاسی در اندیشه صوفیان عصر ایلخانان [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 201-226]
 • اخوان، بهار تبیین میانجی گری چین در منازعات خاورمیانه: مطالعه موردی بحران سوریه [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 175-204]
 • اسدی، محمدحسن نسبت اندیشه سیاسی سعدی با نظریه‌های روابط بین‌الملل [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 58-81]
 • اعمایی، حسن امتناع حکمرانی حزبی؛ آسیب‌شناسی رابطه نظام حزبی و نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 11-33]
 • امام‌جمعه‌زاده، سیدجواد الگوی‌ حکمرانی‌ خوب‌ و‌ توسعه‌ی‌ اقتصادی‌ در‌ ایران‌ و‌ ترکیه (2006 تا 2017) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 86-111]
 • انصافی، مصطفی دین و دولت در عهد ساسانی؛ درآمدی بر الهیات سیاسی زرتشت [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 34-57]

ب

پ

 • پدین، محمد عوامل تاثیر گذار بر روابط ج.ا.ایران و ج.آذربایجان از سال 1992 تا 2016 [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 115-146]
 • پوراحمدی میبدی، حسین عوامل تاثیر گذار بر روابط ج.ا.ایران و ج.آذربایجان از سال 1992 تا 2016 [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 115-146]

ت

 • تاجیک، محمدرضا نظریه مقاومت و اندیشه مشروطه خواهی در ایران [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 39-70]

ج

 • جمشیدی، محسن وارونگی رابطه‌ی نظر و عمل و پیامدهای سیاسی آن؛ با تأکید بر دیدگاه ویتگنشتاین و مایکل اُکشات [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 12-27]

ح

 • حاتمـی، عبـاس تبیین‌ رابطه‌ی‌ جریان‌ سوم‌ میانه‌رو‌ با‌ طبقه‌ی‌ متوسط‌ جدید ‌در‌ ایران‌ پس‌ از‌ انقلاب‌ اسلامی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 134-152]
 • حسینی فهرجی، مجتبی آینده‌پژوهی راهبرد منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران در پرتو تحولات بحران یمن [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 147-174]
 • حقیقت، سید صادق نقد موج های جماعت گرایی به لیبرالیسم [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 71-94]

د

 • دیلم صالحی، بهروز مقایسه‌ی‌ رابطه‌ی‌ جهان‌شناسی‌ و‌ اندیشه‌ی‌ سیاسی ‌در‌ایران‌ باستان‌ و‌ یونان‌ باستان [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 28-44]
 • دهشیری، محمدرضا آینده‌پژوهی راهبرد منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران در پرتو تحولات بحران یمن [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 147-174]

ر

 • رضایی، مصطفی امتناع حکمرانی حزبی؛ آسیب‌شناسی رابطه نظام حزبی و نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 11-33]
 • رنجبر، مقصود تأملی‌ در‌ اندیشه‌ی‌ سیاسی‌ دکتر‌ علی‌ شریعتی؛ تلاش‌ ناکام‌ در‌ تلفیق‌ سنت‌ و‌ مدرنیته [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 45-61]
 • روستایی، محمدتقی تأملی‌ در‌ اندیشه‌ی‌ سیاسی‌ دکتر‌ علی‌ شریعتی؛ تلاش‌ ناکام‌ در‌ تلفیق‌ سنت‌ و‌ مدرنیته [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 45-61]

س

ش

 • شامخ نیا، راضیه نسبت سازوکارهای حکمرانی قجری و مقاومت های عمومی عدالت خواهانه [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 82-106]
 • شیرخانی، علی تأملی‌ در‌ اندیشه‌ی‌ سیاسی‌ دکتر‌ علی‌ شریعتی؛ تلاش‌ ناکام‌ در‌ تلفیق‌ سنت‌ و‌ مدرنیته [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 45-61]
 • شیرزاد، امید تأملی بر مفهوم و مبانی دولت کمال گرا [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 171-200]
 • شریعتی نیا، محسن روابط ایران و چین؛ گذار از مثلث رمانتیک به پیوند پایدار [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 95-114]
 • شفیعی، نوذر جنگ سرد جدید: تحلیلی بر نظم امنیتی در حوزه اسیا-پاسیفیک [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 13-42]
 • شهرام‌نیا، امیرمسعود الگوی‌ حکمرانی‌ خوب‌ و‌ توسعه‌ی‌ اقتصادی‌ در‌ ایران‌ و‌ ترکیه (2006 تا 2017) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 86-111]

ص

 • صفریان، روح‌اله الگوی‌ حکمرانی‌ خوب‌ و‌ توسعه‌ی‌ اقتصادی‌ در‌ ایران‌ و‌ ترکیه (2006 تا 2017) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 86-111]

ع

 • عباسی، ابراهیم جایگاه و نقش‌های دولت در برنامه ی سوم توسعه ی ج. ا. ایران از منظر نهادگرایی جدید [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 107-131]
 • علی‌حسینی، علی تبیین‌ رابطه‌ی‌ جریان‌ سوم‌ میانه‌رو‌ با‌ طبقه‌ی‌ متوسط‌ جدید ‌در‌ ایران‌ پس‌ از‌ انقلاب‌ اسلامی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 134-152]
 • علوی‌پور، سیدمحسن علم فرونتیک به مثابه دلالت بنیادین برای نظریه توسعه [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 13-28]

ف

ک

 • کاظمی، احسان وارونگی رابطه‌ی نظر و عمل و پیامدهای سیاسی آن؛ با تأکید بر دیدگاه ویتگنشتاین و مایکل اُکشات [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 12-27]
 • کشوریان آزاد، محسن تأثیر خیزش چین بر نظم مالی بین‌المللی(2008-2018) [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 141-170]
 • کهریزی، ندا عدم موازنه و الگوهای رفتاری نامتجانس قدرت‌های خاورمیانه در مدیریت بحران سوریه (2019-2011) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 132-155]

م

 • محمودی، عظیم‌الله جایگاه و نقش‌های دولت در برنامه ی سوم توسعه ی ج. ا. ایران از منظر نهادگرایی جدید [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 107-131]
 • میراحمدی، منصور تنش‌ فلسفه‌های‌ سیاسی‌ متافیزیکی‌ و‌ پسامتافیزیکی‌ در‌ یونان [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 112-133]
 • میرترابی، سعید تأثیر خیزش چین بر نظم مالی بین‌المللی(2008-2018) [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 141-170]
 • میرخلیلی، سید محمد جواد پساصهیونیسم و ناامنی هستی شناختی رژیم صهیونیستی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 109-140]
 • مسعودی، عارف نظریه مقاومت و اندیشه مشروطه خواهی در ایران [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 39-70]
 • مسعودنیا، حسین الگوی‌ حکمرانی‌ خوب‌ و‌ توسعه‌ی‌ اقتصادی‌ در‌ ایران‌ و‌ ترکیه (2006 تا 2017) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 86-111]
 • منوچهری، عباس علم فرونتیک به مثابه دلالت بنیادین برای نظریه توسعه [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 13-28]
 • موسوی خامنه، مرضیه نسبت سازوکارهای حکمرانی قجری و مقاومت های عمومی عدالت خواهانه [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 82-106]
 • موسوی نیا، سیدرضا آینده‌پژوهی (الگوی امتداد حال) و کاربست نظریه‌های روابط بین‌الملل [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 156-177]

ن

 • نجف زاده، رضا نسبت سازوکارهای حکمرانی قجری و مقاومت های عمومی عدالت خواهانه [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 82-106]
 • نساج، حمید تبیین‌ رابطه‌ی‌ جریان‌ سوم‌ میانه‌رو‌ با‌ طبقه‌ی‌ متوسط‌ جدید ‌در‌ ایران‌ پس‌ از‌ انقلاب‌ اسلامی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 134-152]
 • نعمتی، فرزاد تنش‌ فلسفه‌های‌ سیاسی‌ متافیزیکی‌ و‌ پسامتافیزیکی‌ در‌ یونان [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 112-133]
 • نوری، علیرضا چالش نظم هژمونیک، ثبات و موازنه در خاورمیانه؛ فرصت‌ها برای ایران و روسیه [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 77-108]

ه

 • همتی دشتکی، امیر تبیین‌ رابطه‌ی‌ جریان‌ سوم‌ میانه‌رو‌ با‌ طبقه‌ی‌ متوسط‌ جدید ‌در‌ ایران‌ پس‌ از‌ انقلاب‌ اسلامی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 134-152]

ی

 • یزدانی، عنایت الله تبیین میانجی گری چین در منازعات خاورمیانه: مطالعه موردی بحران سوریه [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 175-204]