نویسنده = جهانگیر معینی علمداری
پیامدهای نظریۀ تفرد ژیلبر سیموندون برای دانش سیاست

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1402

محمدرضا تاجیک؛ محمود ایرانی فرد؛ جهانگیر معینی علمداری


پیامدهای نظریه شناسایی اکسل هونت برای رادیکالیسم معاصر

دوره 10، شماره 4، آبان 1398، صفحه 102-123

محسن بیگی؛ جهانگیر معینی علمداری