سردبیر


منصور میراحمدی چناروئیه استاد دانشگاه شهید بهشتی

علوم سیاسی

 • m-mirahmadisbu.ac.ir

مدیر داخلی


رضا خراسانی استادیار دانشگاه شهید بهشتی

علوم سیاسی

 • reza.khorasaniegmail.com

اعضای هیات تحریریه


قاسم افتخاری دانشیار (بازنشسته) دانشگاه تهران

روابط بین الملل

 • eftekharut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حسین پوراحمدی میبدی استاد دانشگاه شهید بهشتی

روابط بین الملل

 • h-pourahmadisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا تاجیک دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

علوم سیاسی

 • m_tajiksbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


امیرمحمد حاجی یوسفی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

روابط بین الملل

 • am_yousefisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمود سریع القلم استاد دانشگاه شهید بهشتی

روابط بین الملل

 • m-sariolghalamsbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حسین سلیمی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

روابط بین الملل

 • hoseinsalimiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


محمد شیرخانی استاد دانشگاه تهران

روابط بین الملل

 • shirkhniut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


جهانگیر معینی علمداری دانشیار دانشگاه تهران

علوم سیاسی

 • jalamdariut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباس منوچهری باغبادرانی استاد دانشگاه تربیت مدرس

علوم سیاسی

 • manoochamodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


منصور میراحمدی چناروئیه استاد دانشگاه شهید بهشتی

علوم سیاسی

 • m-mirahmadisbu.ac.ir