نویسنده = ������������������ �������������������� ������������
نسبت دین و دموکراسی: بررسی تطبیقی آرای سیاسی جان لاک و علامه

دوره 13، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 185-206

فرامرز میرزازاده احمدبیگلو