نویسنده = ���������� ������������ ����������
بازفهمی‌ هویت‌های تاریخی از موضع روشِ تبارشناسانه‌: با تأکید بر نظریه فوکو‌

دوره 10، شماره 2، اردیبهشت 1397، صفحه 40-65

علی اشرف نظری؛ افشین اشکور کیایی؛ احمد ساعی؛ کمال پولادی