نویسنده = ���������� ����������������������� ������