نویسنده = ������������ ���������� ��������
انقلاب لیبی؛ دولت شکننده و چالشهای گذار سیاسی

دوره 5، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 87-112

علیرضا سمیعی اصفهانی؛ جعفر نوروزی نژاد