نویسنده = علیرضا سمیعی اصفهانی
درآمدی‌ نظری‌ بر‌ مفهوم‌، ماهیت‌ و‌ عملکرد‌ پوپولیسم

دوره 11، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 62-85

علیرضا سمیعی اصفهانی


دولت رانتی و چالش های دولت سازی در عصر پهلوی دوم (1357-1332)

دوره 9، شماره 3، بهمن 1397، صفحه 114-149

علیرضا سمیعی اصفهانی؛ عالیه عباسی


تاثیرسنجی برتری منطقه ای ایران بر الگوی رفتاری عربستان در قبال تحولات یمن

دوره 6، شماره 4، دی 1394، صفحه 85-115

علیرضا سمیعی اصفهانی؛ سیداحمد موسوی


انقلاب لیبی؛ دولت شکننده و چالشهای گذار سیاسی

دوره 5، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 87-112

علیرضا سمیعی اصفهانی؛ جعفر نوروزی نژاد