نویسنده = ������������������ ��������
عوامل تاثیر گذار بر روابط ج.ا.ایران و ج.آذربایجان از سال 1992 تا 2016

دوره 11، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 115-146

حسین پوراحمدی میبدی؛ محمد پدین


ابعاد سیاسی و امنیتی حمایت از سوریه در سیاست خارجی ج. ا. ایران (2017- 2011)

دوره 9، شماره 3، بهمن 1397، صفحه 84-113

ابوالفضل بازرگان؛ حسین پوراحمدی میبدی


جایگاه سازمان ملل متحد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 9-48

حسین پوراحمدی؛ حسین معتمدی امین