نویسنده = �������� �������� ���������� ��������������