palette

فصلنامه علمی-پژوهشی

شماره جاری : دوره 8، شماره 1، پاییز 1395

شاپا چاپی :

شاپا الکترونیکی :

نمایه شده در پایگاه داده: Google Scholar و ISC

اهداف و زمینه ها:

نویسنده گرامی؛ با تشکر بابت حسن اعتماد شما به این فصلنامه

لطفا پیش از ثبت مقاله در سامانه، بخش راهنمای نویسندگان را ملاحظه کرده و محتوا/سازمان مقاله را با آن موارد تطبیق دهید. آغاز روند ارزیابی مقاله به این مهم منوط خواهد بود.

با سپاس

پایگاه های نمایه کننده:

  • watch_laterمقالات در دست چاپ

    آدرس ایمیل خود را وارد کنید تا بدین وسیله از چاپ مطالب جدید باخبر شوید.

    email