نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یزد

چکیده

ویژگی ها و نیازهای پیچیدۀ انسان، وی را همواره در مسیر پی ­ریزی و طراحی الگویی خاص برای زندگی قرار می دهد و هر فرد حسب­ ظرفیّت­ها،استعدادها و مطلوب­ خویش، از برداشت­ها و تلقّی­ های ­خاصی از«خیر» پیروی­کرده و به زندگی­ اش معنا می بخشد. دین،اخلاق،فرهنگ، هنر و تجربیّات زیبایی­ شناختی، حوزه هایی هستند که می­توانند برداشت های زندگی­ مطلوب را برای افراد جامعه تعریف کنند. درعین حال، ضرورت­های اجتناب­ ناپذیرِ زیست جمعی و نقش انکارناپذیرِ زمینه ها و نهادهای اجتماعی چون «دولت» درحیات انسان موجب شده تا سنجشِ حدودِ صلاحیت دولت درتعیین الگوی خیر شهروند به یکی از دغدغه های خاطر اندیشمندان بدل شود. درباب این مسئله ، کمال گرایی ، رویکردی مهم درتاریخ اندیشه های اخلاقی- سیاسی به شمارمی رود که براساس بینش خاص خود به انسان و هویت وی و با هدف اشاعۀ فضیلت، رسالت دولت در قبال خیر و نقش تربیتیِ این نهاد را تحت عنوان «دولت کمال­ گرا»خاطرنشان می­ سازد.مقالۀ حاضر تلاش نموده با بررسی­ مبانی ­نظریِ­ کمال­گرایی،همچون ایدۀ تقدّم ­خیر برحق و رویکرد مخالف­ یعنی بی­طرفی­ دولت، به­ تحلیل­ مفهومیِ­ دولت­ کمال­ گرا بپردازد.نگارنده اتّخاذ راهبرد «اِقناع» به جای «اجبارِ» گزینه های خیر و احترام ­حکومت به­ تکاپوی نهادهای ­مدنی­ درپیگیریِ برداشت­های­ زندگی­ مطلوب را، نافیِ برخی ­آثارکمال گرایی همچون تظاهرِ غیرصادقانه به رعایتِ گزینه­ های خیرِ دولتی و رواج خشونت و بی ­ثباتی می داند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A thinking on the concept and foundations of perfectionist state

نویسنده [English]

  • Omid Shirzad

Associate prof , Yazd University

چکیده [English]

Special features and needs of human, always places him at the line of planning and pursuance a conception of the good and each person according to his or her talents and demands, choices one model of the good life and grants value to his or her life. Religion, ethics, culture, art and aesthetic experiences are topics that define the conceptions of the good life for the people. In spite of all that, necessity of social life and the role of social contexts and structures like state in human life, causes that assessment the role of state in discretion citizen’s good life, become a mental disturbance for thinkers. In this matter, Perfectionism is an important approach in the history of moral and political thoughts that based on it’s insight to human and his identity and with the aim of propagation of virtue, point out  state’s  responsibility about the good and It’s training role and this thesis want to analysis this approach. The author has carried to account - replace convincing policy with compulsion the conceptions of the good and respect to  non-governmental organizations activities - as a useful method to overthrow the effects of perfectionism like pretence to observe governmental conceptions and prevalence the harshness and social instability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perfectionism- Neutrality- The Right- The good
  • State