کلیدواژه‌ها = دولت
منش ملّی ایرانیان و مسئولیت‌‌پذیری در حکمرانی

دوره 14، شماره 3، فروردین 1402، صفحه 111-132

سید محسن آل سید غفور؛ سارا نجف پور


تأملی بر مفهوم و مبانی دولت کمال گرا

دوره 11، شماره 4، شهریور 1399، صفحه 171-200

امید شیرزاد


الگوی‌ حکمرانی‌ خوب‌ و‌ توسعه‌ی‌ اقتصادی‌ در‌ ایران‌ و‌ ترکیه (2006 تا 2017)

دوره 11، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 86-111

روح‌اله صفریان؛ امیرمسعود شهرام‌نیا؛ سیدجواد امام‌جمعه‌زاده؛ حسین مسعودنیا


ساختار نظام اداری و فرآیند توسعه سیاسی در دوره اصلاحات (دولت های هفتم و هشتم)

دوره 9، شماره 1، آبان 1396، صفحه 121-146

روح الله صفریان؛ امیرمسعود شهرام نیا؛ حسین مسعودنیا؛ پریسا مکی