نویسنده = �������������� ������������ ����������
خروج امریکا از افغانستان؛ بازتاب استراتژی بازموازنه

دوره 13، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 233-258

فاطمه سلیمانی پورلک