نویسنده = ������ ���������� ��������
تغییرات‌اقلیمی و امنیت بین‌الملل در قرن 21

دوره 13، شماره 4، شهریور 1401، صفحه 263-288

مسلم کرم زادی


زنان، جنسیت و تروریسم

دوره 12، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 145-174

مسلم کرم‌زادی؛ فهیمه خوانساری فرد