نویسنده = ���������������� �������� ����������
زنان، جنسیت و تروریسم

دوره 12، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 145-174

مسلم کرم‌زادی؛ فهیمه خوانساری فرد