نویسنده = ���������������� ��������
پدیدار شناسی مدنی و مطالعات توسعه

دوره 12، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 13-32

عباس منوچهری باغبادرانی


علم فرونتیک به مثابه دلالت بنیادین برای نظریه توسعه

دوره 11، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 13-28

سیدمحسن علوی‌پور؛ عباس منوچهری