نویسنده = ������������������� ��������������
علم فرونتیک به مثابه دلالت بنیادین برای نظریه توسعه

دوره 11، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 13-28

سیدمحسن علوی‌پور؛ عباس منوچهری