نویسنده = ������������������ ��������
نظام سیاسی عادلانه از دیدگاه ارسطو

دوره 13، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 107-125

مسیب جوزی؛ مجید ملایوسفی