نویسنده = ���������� ������������ ����������
نسبت سازوکارهای حکمرانی قجری و مقاومت های عمومی عدالت خواهانه

دوره 11، شماره 1، آذر 1398، صفحه 82-106

راضیه شامخ نیا؛ مرضیه موسوی خامنه؛ رضا نجف زاده